Đang nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản hiện nay chỉ bao gồm điều kiện “Đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.” (Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014) do đó việc người lao động khi sinh con đang làm việc tại một đơn vị nhất định hay đang nghỉ làm không ảnh hưởng đến điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

Sau khi sinh con người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản được quyền đề nghị chi trả tiền trợ cấp thai sản theo quy định.

Mức hưởng trợ cấp thai sản hiện nay

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức trợ cấp thai sản như sau:

  • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
  • Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;
  • Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và Khoản 2, Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;
  • Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Bên cạnh việc được hưởng chế độ trợ cấp thai sản người lao động còn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 38, Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

  • Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
  • Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, mức hưởng trợ cấp thai sản sẽ phụ thuộc vào mức đóng BHXH của người lao động động, mức hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Tham khảo:

+ Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

+ Thủ tục làm giấy phép lao động