Phương thức đòi nợ nào hiện nay được coi là hợp pháp?

Phương thức đòi nợ nào hợp pháp?

Theo quy định của Luật đầu tư 2020 về việc cấm dịch vụ đòi nợ, thì phương thức đòi nợ hợp pháp chỉ bao gồm:

✔ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đàm phán, thương lượng hoặc khởi kiện đòi nợ đối với các khoản nợ của chính Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

✔ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự trong việc nhận ủy quyền thực hiện đàm phán, thương lượng hoặc khởi kiện đòi nợ.

Tham khảo: Cách thu hồi nợ khó đòi của doanh nghiệp

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào được nhận ủy quyền thu hồi nợ?

✔ Tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực hành vi dân sự trong việc nhận ủy quyền thực hiện đàm phán, thương lượng hoặc khởi kiện đòi nợ bao gồm Văn phòng luật sư, Công ty luật được thành lập hợp pháp theo Luật luật sư.

✔ Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thay mặt thực hiện đàm phán, thương lượng hoặc khởi kiện đòi nợ cho chính bên ủy quyền.

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ bản chuẩn

Tải: Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ cần có nội dung gì?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Thay mặt yêu cầu trả nợ và nhận tiền nợ)

Hôm nay, ngày 08 tháng 03 năm 20..., tại Hà Nội, chúng tôi gồm

I. Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A)

1. Bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT

1. Bên ủy quyền là công ty: Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Thông tin người đại diện

II. Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B)

1. Bên nhận ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT

III. Căn cứ ủy quyền

1. Căn cứ theo Giấy nhận nợ/ Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ/ Giấy vay tiền/... ngày 01/05/2020 xác định ÔNG/ BÀ/ CÔNG TY nợ bên A số tiền là 1 tỷ đồng Việt Nam.

2. Căn cứ theo ý chí tự nguyện của Bên A và Bên B.

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ 1 tỷ đồng đã nêu của ÔNG/ BÀ/ CÔNG TY cho bên A. Cụ thể:

IV. Nội dung công việc được thực hiện theo ủy quyền

V. Thời hạn ủy quyền

VI. Cam kết của các bên.

1. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

2. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 1 bản, Bên B giữ 03 bản./.

 BÊN A               BÊN B

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ ........ 

Giấy ủy quyền cho cá nhân khởi kiện đòi nợ tại Tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

Hôm nay, ngày 08 tháng 03 năm 2021, tại Hà Nội, chúng tôi gồm

I. Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A)

1. Bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT

1. Bên ủy quyền là công ty: Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Thông tin người đại diện

II. Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B)

Bên nhận ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT

Hai bên đồng ý ủy quyền với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên B là người đại diện cho Bên A trong toàn bộ thủ tục khởi kiện đòi nợ đối với ÔNG/ BÀ/ CÔNG TY cho bên A. Với tư cách là người đại diện theo ủy quyền, Bên B được quyền thực hiện các công việc sau:

1.

2.

3.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Cam kết của các bên.

Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản nộp cho Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân./.

BÊN A                BÊN B

Tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Vướng mắc khi doanh nghiệp ủy quyền khởi kiện đòi nợ theo hợp đồng

Thực tiễn với vai trò là người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ theo hợp đồng người đại diện theo ủy quyền nhiều khi sẽ gặp vướng mắc như: Không có kiến thức chuyên môn phù hợp trong giải quyết tranh chấp chất lượng hàng hóa; Không nắm được quy trình đối chiếu công nợ, hoặc toán công nợ giữa kế toán hai bên trong quá trình đối soát lại nghĩa vụ trả nợ,... Trường hợp này cơ quan tài phán có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải cắt cử thêm người có chuyên môn để đảm bảo việc giải quyết tranh chấp chính xác, nhanh chóng.

Dịch vụ luật sư đại diện thu hồi nợ xấu

✔ Công ty Luật Trí Nam nhận hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp thu hồi các khoản nợ xấu từ cá nhân, doanh nghiệp khác. Chúng tôi gồm các luật sư giỏi, dày kinh nghiệm trong việc thuyết phục, xây dựng căn cứ pháp lý chặt chẽ để buộc bên nợ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Trường hợp bên nợ cố tình chây ì, kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp, luật sư sẽ kiến nghị áp dụng các chế tài để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ như: Tính lãi chậm trả, Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Yêu cầu bồi thương thiệt hại,...

✔ Chúng tôi hiểu hiệu quả của việc thu hồi nợ là đòi được nhiều nhất, nhanh nhất tiền, tài sản cho khách hàng. Do đó để luật sư có thể đánh giá tính khả thi của vụ việc mà Quý vị muốn triển khai, ngay hôm nay Quý vị hãy đừng ngần ngại liên hệ luật sư theo số.

✔ Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Thủ tục khởi kiện đòi nợ