Mẫu giấy nhận nợ của cá nhân viết tay

Đối với việc xác nhận nợ cá nhân, doanh nghiệp thì nội dung giấy nhận nợ viết tay chỉ cần đơn giản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tôi là người có thông tin dưới đây

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số CMTND

HKTT

Ngày      /07/20... tôi có mua một chiếc xe của Ông Nguyễn Văn B với số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Bằng giấy xác nhận nợ này tôi xác nhận có nghĩa vụ thanh toán cho Ông Nguyễn Văn B; (CCCD số: … HKTT …) số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) theo tiến độ sau:

1. Thanh toán số tiền 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) vào ngày     /07/20....

2. Thanh toán số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) vào ngày     /07/20....

Tôi đồng ý với nội dung giấy xác nhận nợ, với tinh thần minh mẫn không bị ép buộc, lừa dối tôi xác nhận dưới đây.

Hà Nội ngày     tháng       năm 20...

NGƯỜI VIẾT GIẤY

Mẫu giấy cam kết trả nợ cá nhân viết tay

Giấy cam kết trả nợ cũng là một dạng giấy nhận nợ được sử dụng phổ biến. Nội dung giấy cam kết trả nợ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tôi là người có thông tin dưới đây

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số CMTND

HKTT

Ngày      /07/20... tôi có vay/ nợ/...của Ông Nguyễn Văn B với số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Bằng giấy cam kết trả nợ này tôi xác nhận có nghĩa vụ thanh toán cho Ông Nguyễn Văn B; (CCCD số: … HKTT …) số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) theo tiến độ sau:

1. Thanh toán số tiền 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) vào ngày     /07/20....

2. Thanh toán số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) vào ngày     /07/20....

Tôi đồng ý với nội dung giấy cam kết trả nợ, với tinh thần minh mẫn không bị ép buộc, lừa dối tôi xác nhận dưới đây.

Hà Nội ngày     tháng       năm 20...

NGƯỜI VIẾT GIẤY

Tư vấn khởi kiện đòi nợ cá nhân uy tín tại Luật Trí Nam

Mẫu biên bản xác nhận công nợ và cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày .....tháng ..... năm .... , tại địa chỉ ... Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN A:

1. Trường hợp là cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT | SĐT

2. Trường hợp là pháp nhân: Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Người đại diện và chức danh

BÊN B:

1. Trường hợp là cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT | SĐT

2. Trường hợp là pháp nhân: Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Người đại diện và chức danh

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày…tháng…năm 20... Công ty … còn nợ Bên B tổng số tiền là:… đ

(Bằng chữ:…), trong đó:

- Nợ gốc:

- Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B .... cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho .....................;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ....  bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty .... và toàn bộ các thành viên trong Công ty .... (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Biên bản xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A      BÊN B

Hai mẫu tài liệu Luật sư chia sẻ có cách trình bày khác nhau: Giấy xác nhận nợ được viết theo hình thức đơn phương của người nợ nên chỉ cần người này ký tên, điểm chỉ (càng tốt) là xong. Còn thỏa thuận xác nhận nợ là xác nhận song phương nên cả hai cùng ký tên, điểm chỉ. Các giấy tờ về vay nợ rất dễ xảy ra tranh chấp nên nếu có thể viết tay thì theo Luật sư sẽ tốt hơn. Vì sao lại thế? Khi viết tay thì việc giám định mẫu chữ sẽ dễ dàng hơn.

Dịch vụ hữu ích: Thành lập công ty giá rẻ

Có phải công chứng thỏa thuận xác nhận nợ không?

Pháp luật không quy định việc ghi nhận nợ bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Do vậy được phép sử dụng giấy ghi nhận nợ viết tay và không bắt buộc phải có người làm chứng. Trường hợp có tranh chấp giữa các bên trong giấy ghi nhận nợ thì căn cứ vào các tài liệu chứng minh gửi kèm, căn cứ vào kết quả giám định mẫu chữ ký mà Tòa án sẽ công nhận hiệu lực của giấy ghi nhận nợ.

Nội dung cần quan tâm khi viết giấy nhận nợ

Giá trị pháp lý của giấy ghi nhận nợ là việc đảm bảo bên nhận nợ sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ theo cam kết, do vậy trong nội dung của giấy nhận nợ bắt buộc phải thể hiện các tiêu chí sau để phòng trường hợp phải thực hiện thủ tục khởi kiện đòi nợ tại Tòa án

1. Thông tin cá nhân của bên nhận nợ trong đó bao gồm địa chỉ chỗ ở hiện tại/ nơi tạm trú để khi khởi kiện đòi nợ Tòa án xem xét thẩm quyền tiếp nhận và địa chỉ tống đạt quyết định.

2. Số tiền cho nợ và thời điểm trả lãi, trả gốc để xác định thời hiện khởi kiện và nghĩa vụ được yêu cầu bên nhận nợ hoàn trả cho mình.

Đây là 02 nội dung chính, trường hợp đặc biệt các bạn có thể thỏa thuận thêm bên nào phải chịu án phí khởi kiện nếu phát sinh tranh chấp về giấy nhận nợ,...

Công ty luật Trí Nam chuyên dịch vụ thu hồi nợ khó đòi, chúng tôi nhận tư vấn pháp luật và đại diện giải quyết tranh chấp về vay nợ cá nhân, doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngay hôm nay hãy liên hệ luật sư để được trợ giúp.

Tham khảo: Thủ tục khởi kiện đòi nợ