Khái niệm người quản lý doanh nghiệp và chức danh nắm giữ trong công ty

Điều 4 luật doanh nghiệp 2020 quy định:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chức danh trong công ty được người quản lý doanh nghiệp nắm giữ bao gồm

  1. Doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp.
  2. Công ty hợp danh là thành viên hợp danh.
  3. Và tất cả các chức danh sau:
  • Chủ tịch công ty TNHH một thành viên; Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần.
  • Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty.
  • Thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.
  • Giám đốc điều hành nếu công ty ghi nhận trong điều lệ công ty việc ngoài Tổng giám đốc/ Giám đốc công ty thì Giám đốc điều hành có chức năng thay mặt công ty ký kết hợp đồng.

Quy định về người quản lý doanh nghiệp cũng là vấn đề pháp lý quan trọng trọng việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói

Thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

  1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
  2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đây chính là lý do khi thay đổi giám đốc công ty trong thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh bạn cần ghi nhận thêm nội dung thay đổi người quản lý doanh nghiệp. Nếu không sẽ gặp các vướng mắc như: Thông tin thuế vẫn ghi nhận thông tin cũ.

Tham khảo: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh