Người có thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Áp dụng theo luật doanh nghiệp 2020 những người có tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm

1. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp chủ sở hữu , chủ doanh nghiệp là pháp nhân thì thông tin người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo ủy quyền cũng không xuất hiện trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp như trước đây.

2. Thành viên công ty hợp danh, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong luật doanh nghiệp còn có thuật ngữ người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật là một trong những người quản lý doanh nghiệp.

Đối với cổ đông sáng lập công ty cổ phần thì thông tin cổ đông sáng lập được phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận thông tin độc lập với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo: Luật doanh nghiệp 2020

Bao nhiêu tuổi thì được góp vốn thành lập công ty, là người đại diện theo pháp luật công ty?

Ở Việt Nam khi bạn được cấp CMTND tức là bạn đã có năng lực hành vi dân sự, tuy nhiên không phải vì thế mà bạn đủ tuổi để làm thành viên, cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo điều 17 luật doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện thành lập công ty thì người chưa thành niên không được quyền thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp. Người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 là người dưới 18 tuổi.

Như vậy độ tuổi tham gia thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp phải từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra Pháp luật cũng không giới hạn độ tuổi thành lập, góp vốn vào doanh nghiệp.

Tham khảo: Thủ tục thành lập doanh nghiệp