Nguyên tắc bồi thường thiệt hại công bằng nhất

Căn cứ theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì “Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Như vậy khi xảy ra va quẹt xe bạn hãy thông qua camera hành trình hay quan sát thực tế để xác định việc va quẹt xe có lỗi của mình không nhé. Tất nhiên bên nào có lỗi thì bên đó phải bồi thường.

Mức bồi thường thiệt hại xác định thế nào?

Cũng theo Bộ luật dân sự 2015 thì “Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy khi va quẹt xe thì mức bồi thường tương đương với chi phí thay mới, hoặc chi phí sửa chữa tại hãng của phần thiết bị bị hư hỏng. Thực tế nhiều cuộc thương lượng được xác định theo cách các bên gọi và yêu cầu báo giá sửa xe của một đơn vị khách quan để làm căn cứ. Ngoài ra bạn cũng nên hỏi xem bên bị thiệt hại có bảo hiểm thân vỏ không để đàm phán giảm trừ mức bồi thường thấp hơn thực tế.

Tham khảo thêm: Điều kiện bồi thường thiệt hại và mức bồi thường

Chủ xe hay lái xe là người có nghĩa vụ chi trả tiền bồi thường

Xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, do đó thiệt hại do xe ô tô gây ra được quy định về trách nhiệm bồi thường theo Điều 601 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

“Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.”

Như vậy, nếu bạn là chủ sở hữu xe thì đương nhiên bạn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xe ô tô gây ra. Nếu bạn là lái xe thì bạn sẽ phải bồi thường nếu bạn là người sử dụng xe do chủ sở hữu cho thuê, giao xe cho. Thông thường việc chối bỏ trách nhiệm bồi thường khi có va quẹt xe sẽ làm sự việc trả nên căng thẳng hơn bình thường.

Trên đây là một số chia sẻ nhanh của Luật sư Trí Nam về thỏa thuận bồi thường thiệt hại khi va quẹt xe trong thực tiễn. Thỏa thuận bồi thường hợp lý và linh hoạt sẽ giúp bạn tránh các rắc rối không cần thiết khi tham gia giao thông.