Mẫu 20-ĐK-TH-TCT thông tư 105/2020/TT-BTC

Cách thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc hoặc cắt giảm người phụ thuộc của cá nhân bạn có thể điều mẫu 20-ĐK-TH-TCT tại trang thuế điện tử hoặc sử dụng mẫu này tại phàn mềm kê khai thuế HTKK sau đó kết xuất sang XML để khai nộp.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT có các nội dung sau:

Tải: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc mẫu 20-ĐK-TH-TCT

Lưu ý về nguyên tắc đăng ký người phụ thuộc

  1. Một người lao động (người nộp thuế) có thể đăng ký nhiều người phụ thuộc.
  2. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế (Trong 1 năm 1 người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho 1 người lao động).
  3. Người phụ thuộc phải được đăng ký giảm trừ với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.
  4. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho bản thân
  • Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
  • Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

Tham khảo:

+ Hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc

+ Thủ tục thành lập công ty

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu