Người đại diện theo pháp luật gồm những ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân:

  • Có thể là người quản trị doanh nghiệp như chủ sở hữu; chủ tịch công ty; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch hội đồng quản trị.
  • Có thể là người điều hành doanh nghiệp, cụ thể là giám đốc hoặc tổng giám đốc.
  • Trong đó theo Khoản 2, 3 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020:

“…

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền…”

Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật

Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của các chức danh quản lý của một công ty được ghi nhận tại điều lệ công ty. Công ty cần quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ đối các trường hợp điều lệ công ty có phân quyền và không phân quyền cho mỗi người đại diện pháp luật, cụ thể:

  • Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
  • Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.
  • Ngoài ra, tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tra cứu thông tin người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Thông tin người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có thể tra cứu online thông qua hai phương thức:

  • Một là tra cứu thông tin doanh nghiệp tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
  • Hai là tra cứu thông tin người nộp thuế tại Tổng cục thuế.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong thi hành công việc

Về vấn đề chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của công ty thì tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quy định này giúp đảm bảo trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật gắn liền với lợi ích và sự phát triển của công ty.

Mặt khác, đối với loại hình công ty cổ phần, một số công ty mới thành lập thuê người không phải chủ sở hữu (chưa sở hữu cổ phần) làm người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên để gắn trách nhiệm của người đại diện với sự phát triển của công ty. Các chủ sở hữu (cổ đông sáng lập) sẽ tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh, đóng góp và sự gắn bó với công ty để tưởng thưởng bằng cổ phần cho những người đại diện pháp luật này. Điều này phù hợp với quy định chịu trách nhiệm liên đới với tất cả hoạt động khi điều hành công ty của người đại diện theo pháp luật mà Luật Doanh nghiệp 2020 quy định.

Dịch vụ nổi bật:

+ Thay đổi giấy phép kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói