Quy trình bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công ty

  • Bước 1: Xét điều kiện của người được đề xuất bổ nhiệm Giám đốc, phó giám đốc
  • Bước 2: Thực hiện các thủ tục lấy ý kiến, thông báo theo đúng quy định của công ty.
  • Bước 3: Thông qua quyết định bổ nhiệm Giám đốc theo đúng thẩm quyền.
  • Bước 4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để quyết định bổ nhiệm giám đốc có hiệu lực gồm có:

  • Người được bổ nhiệm làm Giám đốc không thuộc đối tượng cấm tham gia quản lý doanh nghiệp (Ví dụ: Trưởng văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài không được làm giám đốc công ty).
  • Quy trình bổ nhiệm Giám đốc đúng về thẩm quyền, đủ về các bước thực hiện.
  • Nội dung bổ nhiệm không trái quy định pháp luật.

Cổ đông, thành viên công ty khi phát hiện sai phạm của việc bổ nhiệm giám đốc có quyền khiếu nại để đảm bảo quy trình tổ chức, bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp được minh bạch, đúng pháp luật.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc

Tải: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Nội dung quyết định bổ nhiệm giám đốc thường bao gồm

CÔNG TY TNHH 888 HÀ NỘI

------------

Số: 01/2023/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày ...  tháng ...  năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 888 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;

- Xét năng lực của Ông Nguyễn Văn A;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm người có thông tin sau đây

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A       Giới tính: Nam       

Sinh ngày: 05/05/1963          

CCCD số 034084001134          .

HKTT: Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Hà Nội

Giữ chức vụ: Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc

- Thực hiện vai trò quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh công ty hiệu quả và đúng pháp luật.

- Là người đại diện công ty ký kết hợp đồng, giao dịch trong quan hệ kinh doanh, đầu tư, hợp tác với bên thứ ba.

- Là người đại diện công ty xây dựng, bổ nhiệm, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy và thuê mướn lao động.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày …/…/2023.

Điều 4: Ông Nguyễn Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.     

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Có được giao toàn quyền cho Phó giám đốc công ty

Phó giám đốc công ty tuy là thành phần của ban giám đốc và có thể đăng ký Phó giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật trên GCN đăng ký doanh nghiệp nhưng chức danh này chỉ thực hiện các công việc theo phân công của Giám đốc và hỗ trợ Giám đốc quản lý, điều hành những mảng công việc nhất định. Do vậy, Giám đốc ủy quyền toàn bộ cho Phó Giám đốc có sự không bình thường về mặt khách quan, tuy không có quy định nào cấm điều này nhưng tùy vào từng hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp mà có những bất cập riêng cần hạn chế, hoàn thiện khi thực hiện việc này.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho quý khách hàng.

Tham khảo

+ Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

+ Dịch vụ luật sư doanh nghiệp