Tải: Mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt

Mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt 2022

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____*****____

BIÊN BẢN GÓP VỐN BẰNG TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày….tháng….năm…. tại địa chỉ số…, chúng tôi gồm có:

I. BÊN GÓP VỐN (Sau đây gọi là Bên A)

Họ và tên:          Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ

II. BÊN NHẬN GÓP VỐN (Sau đây gọi là Bên A)

Họ và tên:          Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ

Vai trò: Là người được giao quản lý vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số …

Các bên ghi nhận việc góp vốn với các nội dung cụ thể sau:

Điều 1: NỘI DUNG

1.1 Số tiền góp vốn: … đồng (… đồng)

1.2 Mục đích góp vốn: Góp vốn kinh doanh nhà hàng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số …

Điều 2: HIỆU LỰC

2.1 Biên bản góp vốn có hiệu lực kể từ ngày ký. Người quản lý vốn kinh doanh sau khi tiếp nhận có trách nhiệm sử dụng, quản lý theo đúng thỏa thuận các bên đã ký kết trước đó.

2.2 Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản giao cho bên hợp tác kinh doanh còn lại.

2.3 Các bên đã kiểm tra thông tin về số tiền góp vốn, mục đích góp vốn, trên cơ sở tự nguyện, không bị nhầm lẫn, ép buộc cùng ký tên xác nhận dưới đây.

BÊN GÓP VỐN           BÊN NHẬN GÓP VỐN

Mẫu biên bản góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____*****____

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN GÓP VỐN

 • Căn cứ hợp đồng hợp tác kinh doanh số …
 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ vào nhu cầu của các bên;

Hôm nay, ngày….tháng….năm…. tại địa chỉ số …, chúng tôi gồm có:

I. BÊN GÓP VỐN (Sau đây gọi là Bên A)

Họ và tên:          Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ

II. BÊN NHẬN GÓP VỐN (Sau đây gọi là Bên A)

Họ và tên:          Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ

Vai trò: Là người được giao quản lý vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số …

Các bên ghi nhận việc góp vốn với các nội dung cụ thể sau:

Điều 1: NỘI DUNG

1.1 Số tiền góp vốn: … đồng (… đồng)

1.2 Mục đích góp vốn: Góp vốn kinh doanh nhà hàng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số …

Điều 2: HIỆU LỰC

2.1 Biên bản góp vốn có hiệu lực kể từ ngày ký. Người quản lý vốn kinh doanh sau khi tiếp nhận có trách nhiệm sử dụng, quản lý theo đúng thỏa thuận các bên đã ký kết trước đó.

2.2 Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản giao cho bên hợp tác kinh doanh còn lại.

2.3 Các bên đã kiểm tra thông tin về số tiền góp vốn, mục đích góp vốn, trên cơ sở tự nguyện, không bị nhầm lẫn, ép buộc cùng ký tên xác nhận dưới đây.

BÊN GÓP VỐN           BÊN NHẬN GÓP VỐN

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty bằng tiền mặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____*****____

BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

 • Căn cứ vào điều lệ thành lập công ty đã ký kết.
 • Căn cứ vào kế hoạch góp vốn thành lập doanh nghiệp đã thỏa thuận.

Hôm nay, ngày….tháng….năm…. tại địa chỉ số …, chúng tôi gồm có:

I. BÊN GÓP VỐN (Sau đây gọi là Bên A)

Họ và tên:          Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ

II. BÊN NHẬN GÓP VỐN (Sau đây gọi là Bên A)

Họ và tên:          Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ

Vai trò: Là người được giao quản lý vốn điều lệ công ty trước thời điểm hoàn thành thủ tục thành lập công ty.

Các bên ghi nhận việc góp vốn với các nội dung cụ thể sau:

Điều 1: NỘI DUNG

1.1 Số tiền góp vốn: … đồng (… đồng)

1.2 Mục đích góp vốn: Góp vốn thành lập công ty có thông tin sau:

Tên công ty:

Địa chỉ:

Tổng vốn điều lệ:

Điều 2: HIỆU LỰC

2.1 Biên bản góp vốn có hiệu lực kể từ ngày ký. Người quản lý vốn kinh doanh sau khi tiếp nhận có trách nhiệm sử dụng, quản lý theo đúng thỏa thuận các bên đã ký kết trước đó.

2.2 Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản dùng lưu trữ tại công ty.

2.3 Các bên đã kiểm tra thông tin về số tiền góp vốn, mục đích góp vốn, trên cơ sở tự nguyện, không bị nhầm lẫn, ép buộc cùng ký tên xác nhận dưới đây.

BÊN GÓP VỐN           BÊN NHẬN GÓP VỐN

Giá trị của biên bản góp vốn

Biên bản góp vốn là chứng từ xác nhận của bên nhận góp vốn với số tiền góp vốn nên nó rất quan trọng đối với người tham gia góp vốn. Trong đó:

 • Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty thể hiện sự ghi nhận sự góp vốn của các thành viên công ty khi hợp tác kinh doanh.
 1. Căn cứ để giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến vốn góp của các thành viên trong công ty.
 2. Là cơ sở để xác định trách nhiệm của các bên đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Biên bản góp vốn kinh doanh giữa các cá nhân xác nhận hoàn thành nghĩa vụ góp vốn khi hợp tác kinh doanh nên:
 1. Là căn cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 2. Là cơ sở xác định nghĩa vụ quản lý và sử dụng vốn góp hợp lý của bên nhận góp vốn.

Các chia sẻ về mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt của Luật Trí Nam hy vọng sẽ hữu ích cho quý khách hàng trong việc tham khảo và sử dụng trên thực tế.

Nội dung liên quan

+ Mẫu Hợp đồng góp vốn mua đất

+ Mẫu Hợp đồng góp vốn kinh doanh

+ Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh