Luật thi hành án dân sự nào mới nhất?

Hiệu lực của Luật thi hành án dân sự 2008, 2014 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự như sau:

 1. Luật Thi hành án dân sự 2008 là Luật số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
 2. Luật thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật thi hành án dân sự 2014. Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
 3. Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2018 và 2020 bởi:
 • Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;
 • Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Tải: Luật thi hành án dân sự mới nhất

Bản án, quyết định được thi hành bởi Luật này gồm:

1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật:

 • Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;
 • Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm;
 • Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án;
 • Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;
 • Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 15 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại Tòa án;
 • Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;
 • Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

2. Những bản án, quyết định sau đây của Tòa án cấp sơ thẩm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị:

 • Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc;
 • Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(Điều 2 Luật thi hành án dân sự 2014)

Tham khảo:

+ Dịch vụ luật sư uy tín

+ Dịch vụ tư vấn pháp luật

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng