Ủy quyền giao dịch đất đai phổ biến hiện nay gồm:

  • Ủy quyền sử dụng đất
  1. Ủy quyền ký hợp đồng cho thuê, cho mượn đất.
  2. Ủy quyền đóng lệ phí, thuế sử dụng đất
  • Ủy quyền thực hiện thủ tục về đăng ký cấp, đăng ký biến động đất đai:
  1. Ủy quyền thực hiện thủ tục tách thửa, sang tên sổ đỏ
  2. Ủy quyền thực hiện thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất
  3. Ủy quyền định đoạt quyền sử dụng đất.
  4. Ủy quyền đăng ký thế chấp, giải chấp quyền sử dụng đất.

Ủy quyền giao dịch đất đai phải công chứng

Theo quy định thì việc ủy quyền thực hiện thủ tục về đăng ký cấp, đăng ký biến động đất đai buộc phải công chứng, chứng thực. Các nội dung ủy quyền giao dịch đất đai khác được phép viết tay nhưng phải được lập thành văn bản.

Mẫu ủy quyền giao dịch đất đai đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Sử dụng đất

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20… ; tại … chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số CMND/CCCD: …Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Quốc tịch:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số CMND: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Quốc tịch: 

1. Nội dung ủy quyền:

1.1.  Phạm vi Ủy quyền

Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt và nhân danh Bên A thực hiện việc quản lý và sử dụng toàn bộ thửa đất có thông tin sau:…

1.2. Thời gian Ủy quyền

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

2.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

3. Cam kết của các bên

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành …. bản, mỗi bên giữ … bản.

BÊN ỦY  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trên đây là một số phân tích của Luật Trí Nam về ủy quyền trong giao dịch đất đai. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc áp dụng pháp luật.

Dịch vụ nổi bật:

+ Thành lập chi nhánh công ty

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể