Quy trình sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

✔ Thẩm quyền quyết định sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

✔ Thủ tục thực hiện sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội dồng cổ đông nếu như Điều lệ công ty không có quy định khác.

+ Để nghị quyết trên được thông qua thì phải đạt được tỷ lệ nhất định mà số cổ đông dự họp biếu quyết tán thành. Cụ thể, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì nghị quyết trên được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, tùy vào từng công ty mà tỷ lệ cụ thể sẽ được quy định tại Điều lệ công ty.

✔ Sau khi thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

+ Điều lệ mới được sửa đỏi bổ sung có hiệu lực từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc từ thời điểm được ghi nhận trong nghị quyết.

+ Điều lệ mới được lưu hành nội bộ trong công ty.

Tải: Mẫu điều lệ công ty cổ phần và điều lệ công ty TNHH

Quy trình sửa đổi điều lệ công ty TNHH

✔ Thẩm quyền quyết định sửa đổi điều lệ công ty TNHH

Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuộc về Hội đồng thành viên của công ty căn cứ theo điểm k khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp.

✔ Thủ tục thực hiện sửa đổi điều lệ công ty TNHH

+ Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên của công ty họp để thảo luận về vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

+ Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty tại cuộc họp bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

+ Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thông qua khi đạt số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành hoặc một tỷ lệ khác nếu như trong điều lệ công ty quy định khác.

✔ Sau khi thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty TNHH

+ Sau khi nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty được thông qua thì Điều lệ mới của công ty có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc từ ngày được ghi nhận trong nghị quyết.

+ Điều lệ mới được lưu hành nội bộ trong công ty.

Tham khảo: Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ sửa đổi điều lệ công ty uy tín

Luật sư Trí Nam chuyên soạn thảo điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đảm bảo quy trình chính xác, hiệu lực pháp luật. Việc luật sư tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi điều lệ sẽ giúp công ty những việc sau:

✔ Thứ nhất, các cổ đông/ thành viên công ty được Luật sư giải đáp đầy đủ quy định pháp luật để công ty dễ dàng thông qua nội dung sửa đổi.

✔ Thứ hai, việc sửa đổi điều lệ đảm bảo tính pháp lý phòng tránh rủi ro tranh chấp nội bộ cho doanh nghiệp.

✔ Thứ ba, doanh nghiệp được Luật sư hướng dẫn thủ tục thông báo tới các cơ quan, tổ chức mà việc thay đổi điều lệ công ty có thể ảnh hưởng đến giao dịch của công ty với bên thứ ba nên cần thông báo đề phòng tránh phát sinh nghĩa vụ.

Trường hợp Quý khách hàng thấy rằng đây cũng là các nội dung công ty cần thuê luật sư tư vấn sửa đổi điều lệ công ty, thì ngay hôm nay hãy gọi cho Luật Trí Nam theo số 0934.345.7450934.345.755. Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý công ty.

Tham khảo: Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp