Mẫu giấy chứng nhận cổ phần mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20...

GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

Số:  01/20.../GCN-XYZ

-           Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

-           Căn cứ vào điều lệ công ty.

-           Căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng số 01/20.../HĐCN (Nếu cổ phần hình thành từ chuyển nhượng cổ phần).

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

CHỨNG NHẬN

Ông: NGUYỄN VĂN A                                   Giới tính: Nam

Sinh ngày

CCCD số 036090008999 cấp ngày 22/08/2018

Địa chỉ:

Sở hữu số cổ phần trong công ty theo thông tin sau

1. Tổng số cổ phần sở hữu: 30.000 cổ phần (Ba mươi nghìn cổ phần)

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/01 cổ phần.

Kể từ ngày        /       /20... Ông Nguyễn Văn A được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ với vai trò cổ đông công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

THAY MẶT CÔNG TY

Giá trị giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty

Cổ đông được công ty cấp giấy chứng nhận cổ phần được hưởng các quyền, nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp 2020 đồng thời sử dụng giấy trên trong các giao dịch đầu tư kinh doanh trong đó có bao gồm cả việc công chứng hợp đồng thế chấp, tặng cho, chuyển nhượng cổ phần.

Tham khảo:

>> Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

>> Dịch vụ thành lập công ty cổ phần