Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát có được tính làm chi phí hợp lý?

Theo như Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 về CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ như sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Theo như Điểm d Khoản 2.5 Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ như sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì: “3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.”

Tham khảo: Quy định về công ty cổ phần

Căn cứ theo các qui định nêu trên, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được công nhận là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi thỏa mãn các điều kiện sau:

✔  Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

✔  Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành, quản trị ngân hàng.

✔  Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm.

✔  Phải có chứng từ chi theo quy định của pháp luật.

Tham khảo: Dịch vụ đăng ký kinh doanh