Kinh nghiệm xin cấp đổi bằng lái xe ô tô B2

 • Chi phí đổi bằng lái xe hết hạn sẽ cao hơn khi đang còn hạn, vì thế bạn nên làm thủ tục đổi bằng lái xe khi giấy phép lái xe gần hết hạn (còn 2 tuần đến ngày hết hạn).
 • Nếu bằng lái xe đã quá hạn từ 3 tháng đến 1 năm, nếu đổi bằng lái xe phải thi sát hạch lại lý thuyết.
 • Nếu đổi bằng lái xe đã quá hạn trên 1 năm phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
 • Đối với người có bằng lái xe hết hạn do Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội hoặc tổng cục đường bộ Việt Nam cấp thời gian đổi và nhận bằng từ 5 đến 7 ngày được tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Đối với người có bằng lái xe, giấy phép lái xe hết hạn do Sở Giao Thông Vận Tải các tỉnh khác cấp thời gian đổi bằng 25 ngày.
 • Người có bằng lái xe ôtô quá hạn trên 01 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết và tay lái.

Những giấy phép lái xe cũ đã hết hạn sử dụng yêu cầu người dân làm thủ tục gia hạn bằng lái xe. Trường hợp bằng lái xe ô tô vẫn còn thời hạn sử dụng được quy định đổi sang giấy phép lái xe mẫu mới.

Mẫu đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Tôi là:… Quốc tịch:        

Sinh ngày: …tháng…...năm …….., Giới tính: Nam /Nữ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:        

Nơi cư trú:      

Số CMND (hoặc hộ chiếu): ……cấp ngày …… tháng …..năm …

Nơi cấp:… Đã học lái xe tại:… năm …

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:…….số:  

do … cấp ngày……tháng ……năm ……..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:      

Lý do: 

Mục đích:       

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

…, ngày ... tháng ... năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tải: Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe

Bài viết được chúng tôi tổng hợp để giúp ích cho cộng đồng, chúng tôi không triển khai dịch vụ liên quan đến đổi bằng lái xe

Điểm mới trong thủ tục đổi (cấp lại) bằng lái xe ô tô

1. Hiện nay thủ tục cấp lại giấy phép lái xe được thực hiện trực tuyến nên nếu không gấp về thời gian mọi người có thể thực hiện theo quy trình này để tích kiệm chi phí.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe trực tuyến

Các trường hợp còn lại thì giải quyết trực tiếp theo quy định cũ.

2. Đổi bằng lái xe cần những giấy tờ gì?

Cá nhân, tập thể khi có nhu cầu cấp đổi bằng lái xe hết hạn do Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội (các tỉnh khác) hoặc của cục đường bộ Việt Nam cấp yêu cầu chuẩn bị thủ tục gồm.

 • Hồ sơ cấp đổi bằng lái xe B2 còn hạn, còn hồ sơ, còn bằng gốc:
 1. 4 ảnh 3x4.
 2. CCCD và bằng lái xe photo
 3. Thời gian lấy bằng 20 ngày.
 • Hồ sơ cấp đổi bằng B2 hết hạn, còn hồ sơ, còn bằng:
 1. 4 ảnh 3x4.
 2. CCCD và bằng lái xe photo.
 3. Thời gian lấy bằng 30 ngày.
 4. Hết hạn không quá 3 tháng không phải thi.
 5. Hết hạn từ 3 đến 6 tháng không phải thi lý thuyết.
 6. Hết hạn từ 6 tháng trở lên phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.
 • Hồ sơ cấp đổi bằng còn hạn, mất hồ sơ gốc hoặc mất bằng gốc
 1. Hồ sơ gốc nếu bằng mất hoặc bằng gốc nếu hồ sơ mất.
 2. 8 ảnh 3x4.
 3. CCCD photo.

Trường hợp thông tin giấy phép lái xe không có trên hệ thống thì phải có hồ sơ gốc khi thực hiện thủ tục.

Tham khảo:

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể