Tải: Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản chuẩn quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.....Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: …

Chức danh:…

II. Bên nhận:

Ông/Bà: …

Chức danh:…

III. Nội dung bàn giao

Vì lý do … nên bên …. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …… tại: … theo bảng thống kê chi tiết sau:

STT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

 

 

 

 

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày … số tài sản trên sẽ do bên … chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao      Bên nhận        Bên làm chứng (Nếu có)

Mẫu biên bản giao hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày.../...../....., tại kho chứa hàng của Công ty ...., địa chỉ … Chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện: Ông/Bà: …

Chức danh:…

II. BÊN NHẬN HÀNG

CÔNG TY …

Đại diện: Ông/Bà: …

Chức danh:…

III. DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐƯỢC GIAO NHẬN

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

 

 

 

 

Chứng từ được bàn giao kèm theo hàng hóa giao nhận gồm: ….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./.

Bên giao      Bên nhận

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Hôm nay, ngày      tháng        năm 20... tại địa chỉ                    , chúng tôi gồm

I. BÊN BÀN GIAO XE (BÊN A)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh          

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. BÊN NHẬN BÀN GIAO XE (BÊN B)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh           :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Căn cứ theo thỏa thuận tại Hợp đồng ủy quyền/ Hợp đồng gửi giữ xe/ Hợp đồng mua bán xe/ ... chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra, xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe …. như dưới đây:

1. Loại xe                                                2. Model xe

3. Số khung                                             4. Số máy   

5. Màu sơn                                              6. Biển số

7. Tình trạng xe:

8. Giấy tờ bàn giao theo xe:

Đại diện bên giao giải thích kĩ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này lập thành hai bản (02) mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

XÁC NHẬN CỦA BÊN GIAO XE       XÁC NHẬN CỦA BÊN NHẬN XE

Mẫu biên bản giao nhận giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____*****_____

BIÊN BẢN GIAO NHẬN GIẤY TỜ

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.....Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: …

Chức danh:…

Đại diện Công ty …

II. Bên nhận:

Ông/Bà: …

Chức danh:…

Đại diện Công ty …

III. Danh sách giấy tờ bàn giao gồm:

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Các bên đã đọc rõ nội dung, trên tình thần tự nguyện, không bị nhầm lần cùng xác nhận dưới đây./.

Bên giao      Bên nhận

Hướng dẫn lập biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tùy từng trường hợp có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy khi lập biên bản bàn giao (Đặc biệt là bàn giao tài sản) bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản;
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận;
  • Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…
  • Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…
  • Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Trên đây là các mẫu biên bản bàn giao tài sản thông dụng. Các chia sẻ về biên bản bàn giao mà Luật Trí Nam đưa ra hy vọng sẽ hữu ích cho Quý vị.

Tham khảo:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín

+ Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội