Hộ kinh doanh có đặc điểm sau:

  • Là tổ chức kinh tế không có tư cách pháp nhân, con dấu tròn.
  • Có vốn điều lệ nhưng chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn bộ với các nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của hộ kinh doanh.
  • Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký 01 hộ kinh danh cá thể trên phạm vi toàn quốc. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Vậy vì sao với các đặc điểm này nhiều cá nhân, hộ gia đình vẫn lựa chọn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thay vì lựa chọn thành lập doanh nghiệp? Theo Luật Trí Nam việc lựa chọn này xuất phát từ việc quản lý, và thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của loại tổ chức này.

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định nguyên tắc tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

  • Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cụ thể hộ kinh doanh phải nộp 03 loại thế sau:

1. Thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể

Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/01/2017 Thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng, cá nhân kinh doanh được tính dựa trên doanh thu bình quân năm Ví dụ: Doanh thu trung bình trên 500 triệu đồng mức nộp là 1.000.000 đồng.

2. Thuế GTGT, và thuế TNCN

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu năm dương lịch trên 100 triệu đồng phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể

+ Mức thuế giá trị gia tăng được tính như sau

Số thuế GTGT phải nộp  =  Doanh thu tính thuế GTGT   X   Tỷ lệ thuế GTGT

+ Mức thuế thu nhập cá nhân được tính như sau

Số thuế TNCN phải nộp  =  Doanh thu tính thuế TNCN   X   Tỷ lệ thuế TNCN

Tham khảo: Thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Chế độ kế toán của hộ kinh doanh

Theo thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  • Đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC thì được khuyến khích áp dụng.
  • Về xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế: Việc xác định doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, từng ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Xem quy định chi tiết:

Trên đây là các hướng dẫn của Luật Trí Nam để làm rõ việc Hộ kinh doanh là gì và đặc điểm nổi bật của hộ kinh doanh trong hoạt động kinh doanh.

Tham khảo

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Tư vấn thành lập doanh nghiệp