Phí thuê luật sư khởi kiện bên nào phải thanh toán?

✔  Căn cứ Điều 13 Bộ luật dân sự 2015 về Bồi thường thiệt hại thì “Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

✔  Căn cứ vào Điều 301 Luật thương mại 2005 về bồi thường thiệt hại liên quan đến hợp đồng kinh tế quy định “Bồi thường thiệt hại là việc mà bên gây ra thiệt hại, vi phạm nghĩa vụ phải thực hiện trong hợp đồng phải bồi thường những tổn thất, thiệt hại cho bên bị vi phạm.”

Căn cứ khoản 2 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 “2. Chi phí luật sư là khoản tiền phải trả cho luật sư theo thỏa thuận của đương sự với Luật sư...

3. Chi phí thuê luật sư do người yêu cầu chịu...”

Như vậy theo quy định hiện hành thì phí thuê luật sư khởi kiện không phải là thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm hợp đồng, hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp. Do vậy, áp dụng nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận của các bên thì khoản phí này chỉ được yêu cầu đối tác thanh toán khi:

(i) Có thỏa thuận của các bên về khoản phí thuê luật sư trong hợp đồng;

(ii) Trong quá trình khởi kiện đối tác đồng ý thanh toán phí thuê luật sư nếu mình thua kiện.

(iii) Về mặt thực tế giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thì do Luật trọng tài thương mại không quy định về nghĩa vụ chịu phí thuê luật sư nên dù không có thỏa thuận về việc bên thua kiện chịu phí thuê luật sư thì phán quyết trọng tài vẫn chấp nhận yêu cầu bên thua kiện phải thanh toán phí thuê luật sư.

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Chi phí thuê luật sư bao gồm những loại chi phí nào?

Căn cứ khoản 2 điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 “2. Chi phí luật sư là khoản tiền phải trả cho luật sư theo thỏa thuận của đương sự với Luật sư”. Thông thường phí luật sư có thể xác định theo:

✔  Mức thù lao cố định;

✔  Mức thù lao theo giá trị phần trăm kết quả đạt được;

✔  Mức thù lao có một phần cố định tính theo kết quả.

Hợp đồng dịch vụ luật sư, hóa đơn công ty luật xuất cho khách hàng sẽ là căn cứ chứng minh khoản phí thuê luật sư khách hàng phải trả để từ đó làm căn cứ yêu cầu.

Bổ sung yêu cầu chịu phí thuê luật sư khi đang giải quyết tranh chấp?

✔   Tòa án nhân dân tối cao có công văn số 01/2017 ngày 07/4/2017 giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ của Tòa án các địa phương, trong đó tại mục 7, Phần IV đã hướng dẫn thực hiện nội dung như sau:

“Tòa án chấp nhận việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi, bổ sung được thực hiện trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Tại phiên họp và sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì Tòa án chỉ chấp nhận việc đương sự thay đổi yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu”.

✔   Khoản 1 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi  yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập ban đầu.

Như vậy khi khởi kiện tại Tòa án hoặc trung tâm trọng tài các bên có quyền nộp đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu chịu chi phí thuê luật sư nếu thấy rằng có căn cứ chứng minh cho yêu cầu này.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín