Cơ sở để xác định số thuế được miễn là thu nhập tính thuế, không phải thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm này dẫn đến sai sót trong quá trình xác định thu nhập được miễn thuế. Theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thì đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

✔  Thu nhập chịu thuế là tiền đề, cơ sở để xác định thu nhập tính thuế

Ví dụ: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ đầu tư vốn

✔  Thu nhập tính thuế là tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh ( bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao, tiền thưởng,…và từ kinh doanh ) trừ đi các khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản giảm trừ theo quy định.

Ví dụ: Trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đã nêu thì thu nhập từ kinh doanh chỉ bao gồm các khoản sau là thu nhập tính thuế: Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tất cả các lĩnh vực,...

Chúc các bạn thành công.  

Tham khảo: Tư vấn thuế thu nhập cá nhân