Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

  • Nghị định 65 được sửa đổi, bổ sung lần đầu bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.
  • Nghị định 65 được sửa đổi, bổ sung lần hai bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tải: Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN mới

Các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân đang còn hiệu lực gồm:

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế

- Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

- Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân.

- Chỉ thị 22/2008/CT-TTg ngày 15/07/2008 thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Xem thêm:

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Mức thuế khoán hộ kinh doanh