Mẫu đơn xin nghỉ phép thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

- Ban giám đốc - Công ty………………………….

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

Tên tôi là:…………… ……Nam/nữ........................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại..............

Địa chỉ thường trú:........................

Điện thoại liên hệ khi cần:...............................

Phòng ban làm việc:............................... Chức vụ:......................................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

    Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: ............................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong Ban giám đốc xem xét chấp thuận

Trân trọng.

………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN DUYỆT              NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC TẠM THỜI

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty

Tên tôi là:…………… ……Nam/nữ........................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại..............

Địa chỉ thường trú:........................

Điện thoại liên hệ khi cần:...............................

Phòng ban làm việc:............................... Chức vụ:......................................

Hiện tại, .................... (Trình bày lý do xin nghỉ việc tạm thời)

Bằng đơn này xin đề nghị Ban giám đốc Công ty ………….tạo điều kiện cho phép tôi được nghỉ việc tạm thời từ ngày ..... đến ngày .......

Tôi cam kết:

- Bàn giao đủ các công việc đang triển khai cho Ông/ Bà / Bộ phận để không làm ảnh hưởng đến công việc trong thời gian nghỉ việc.

- Phối hợp theo yêu cầu của công ty để giải quyết công việc gấp theo sự bố trí của công ty khi cần.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN DUYỆT              NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời của cán bộ công viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ ………..

Kính gửi:

- Hiệu trưởng ........

- Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính;

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………

Hiện công tác tại:…………………………………………………………

Kính đề Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng TC-HC và            cho tôi nghỉ ….. (lý do)…..

Thời gian nghỉ:               ngày (Từ ngày …… …..đến ngày ………..)

Nơi nghỉ: …………………….

Điện thoại liên hệ khi cần: …..………………

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

..........., ngày   tháng    năm   

HIỆU TRƯỞNG        PHÒNG TC-HC       TRƯỞNG ĐƠN VỊ      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Xem thêm:

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật tại Hà Nội

>> Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi