Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT có những nội dung gì?

Tải: Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn đỏ) là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn. Nội dung biên bản hủy hóa đơn gồm có các nội dung sau:

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số 01/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 01/01/2021 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ: ..., Cầu giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0101111111

Người đại diện: Lã Văn A                Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH XYZ

Địa chỉ: ..., Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: 0102222222

Người đại diện: Nguyễn Thị X        Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: 01GTK3/001, ký hiệu HN/12P, số 0000552 do CÔNG TY TNHH ABC phát hành ngày 10/01/2021

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT      Tên hàng hoá, dịch vụ             Đơn vị tính        Số lượng        Đơn giá            Thành tiền

Cộng tổng thanh toán: 165.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sau mươi lăm triệu đồng

3. Lý do huỷ hoá đơn: Không thực hiện hợp đồng mua bán nữa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội