Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi:  CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI

Tên người nộp thuế: HỘ KINH DOANH MUA GÌ CŨNG CÓ

Mã số thuế: 8686868686

Địa chỉ: Số 686 đường Định Công, phường Định Công

Quận/huyện: Hoàng Mai       Tỉnh/thành phố: Hà Nội

Điện thoại:                          Fax:                        E-mail:

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế: Do Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh bị giảm.

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế đề nghị miễn (giảm)

Kỳ

tính thuế

Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm)

Số tiền thuế đã nộp (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Thuế TNDN

 

 

 

2.

Thuế TTĐB

 

 

 

3.

Thuế khoán (Đối với hộ kinh doanh)

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …………......

(2) .........................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Căn cứ xin miễn giảm thuế vì dịch Covid-19

Thực hiện chỉ thị 02/TTg của Thủ tướng chính phủ, Cục thuế Hà Nội có trách nhiệm rút ngắn thời gian và đơn giản thủ tục xin miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn bị giảm doanh thu tính thuế vì dịch Covid-19

✔ Đối với các cá nhân kinh doanh riêng lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do thay đổi doanh thu vì tác động của dịch Covid-19, Chi cục Thuế hướng dẫn, hỗ trợ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giảm thuế của cá nhân kinh doanh.

✔ Đối với các trung tâm thương mại, các chợ có đơn xin giảm thuế tập thể, chi cục thuế khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề, xin ý kiến tư vấn thuế của hội đồng tư vấn thuế, ban quản lý chợ để thực hiện theo đúng thực tế. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề vượt quá thẩm quyền, các chi cục thuế báo cáo ngay để Cục Thuế có chỉ đạo kịp thời, bảo đảm đúng chủ trương và mục tiêu đã đề ra.

Thành phần hồ sơ xin miễn giảm thuế

✔ 02 văn bản đơn xin miễn giảm thuế, nếu là Hộ kinh doanh, cá nhân thì phải xin xác nhận của UBND phường, xã

✔ Bản sao công chứng GCN hộ kinh doanh, GCN đăng ký doanh nghiệp.

✔ Giấy giới thiệu của của người thực hiện thủ tục xin miễn, giảm thuế

Tham khảo:

>> Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh

>> Dịch vụ thành lập công ty trọn gói