Mức thuế TNCN đối với giám đốc là người nước ngoài hiện nay

Có 2 cách tính thuế TNCN cho giám đốc công ty là người nước ngoài, cách áp dụng phụ thuộc việc người nước ngoài là cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam, cụ thể:

✔  Thuế TNCN đối với giám đốc công ty là người nước ngoài không cư trú: Áp dụng mức thuế suất 20% từ tiền lương tiền công.

✔  Trường hợp giám đốc công ty là người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam (Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên; Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam) thì thuế suất Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú được xác định tính theo lũy tiến từng phần (nếu ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên) hoặc khấu trừ 10% toàn phần (nếu ký hợp đồng thời vụ, hợp đồng dưới 3 tháng)

Tham khảo: Tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai thuế TNCN sử dụng khi kê khai thuế cho người nước ngoài

✔ Trường hợp cá nhân cư trú chỉ có một nguồn thu nhập tại công ty Việt Nam

Cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có nguồn thu nhập duy nhất tại công ty thì được ủy quyền công ty quyết toán thay và nộp thuế TNCN. Hàng tháng công ty tính lương của cá nhân và nộp tờ khai theo quý theo mẫu 05/KK-TNCN

✔ Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập khác từ công ty nước ngoài

+ Cá nhân cư trú không được ủy quyền cho công ty kê khai và quyết toán. Hàng quý, Cá nhân phải trực tiếp kê khai và nộp thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN cho cơ quan thuế quản lý.

+ Kết thúc năm, cá nhân có nghĩa vụ tổng hợp thu nhập toàn cầu để kê khai và quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Công ty chỉ thống kê số thu nhập đã trả và thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai quyết toán mẫu 02/QT-TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân

+ Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài và đã tính và nộp thuế TNCN theo quy định tại nước ngoài thì được trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài.

Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài lưu ý thêm về việc khi trả lương cần làm rõ việc công ty đã Xin cấp giấy phép lao động hoặc xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động chưa? Bởi đây là một trong các điều kiện cần thiết để xác lập mối quan hệ lao động hợp pháp, từ đó là căn cứ trả lương cho người lao động nước ngoài.

Tham khảo: Giấy phép lao động cho người nước ngoài