Phải làm gì khi mất giấy phép kinh doanh?

Pháp luật luôn quy định thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh song song với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Do đó nguyên tắc xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất sẽ như sau:

✔  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh sẽ đồng thời là cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất.

✔  Bất kỳ loại giấy phép kinh doanh nào được cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều được quy định về chế độ lưu trữ thông tin về giấy phép đã cấp. Do đó bản chất của việc cấp lại sẽ khác với thủ tục xin cấp mới giấy phép kinh doanh ở chỗ doanh nghiệp không phải xuất trình lại các điều kiện cấp giấy phép.

Dựa trên nguyên tắc này thì khi mất giấy phép kinh doanh doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất trong thời gian sớm nhất. Việc không xuất trình được giấy phép kinh doanh khi cơ quan nhà nước kiểm tra sẽ là vướng mắc không nhỏ, đặc biệt là các giấy phép kinh doanh dạng giấy phép con như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa,...

Hướng dẫn xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất

✔  Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

✔  Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể bị mất

1. Khi bị mất giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì chủ hộ kinh doanh làm hồ sơ đề nghị xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại Phòng kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi đặt địa chỉ hộ kinh doanh. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép gồm:

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể;

- Đơn trình bày lý do về việc mất giấy phép kinh doanh hoặc Xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo mất Giấy phép kinh doanh của bạn (Nếu cơ quan cấp phép yêu cầu);

- Giấy giới thiệu/Ủy quyền cho đơn vị/cá nhân khác thực hiện thủ tục hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh;

Trên đây là hướng dẫn xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất cho 2 trường hợp phổ biến nhất mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường gặp. Đối với các loại giấy phép kinh doanh khác Quý vị cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ với Luật sư Trí Nam ngay hôm nay để được trợ giúp.