Cách thức tách công ty cổ phần thực hiện như thế nào?

Tách công ty cổ phần là hình thức tổ chức lại công ty, theo đó:

  • Một phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
  • Toàn bộ cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

Thủ tục tách công ty cổ phần có thể dẫn đến việc hình thành một hoặc nhiều công ty mới, đây là quyền tự quyết định của công ty. Sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Thủ tục tách công ty cổ phần bao gồm các bước sau

  • Bước 1: Thông qua nghị quyết tổ chức lại công ty tại Đại hội đồng cổ đông.
  • Bước 2: Thông báo nghị quyết tách công ty đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.
  • Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Bước 4: Nộp hồ sơ tách công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh.
  • Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của công ty cổ phần được tách và các công ty thành lập mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.
  • Bước 6: Khắc dấu tròn cho các công ty thành lập mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Việc cần làm khi tách công ty cổ phần

Theo Luật Trí Nam khi tổ chức lại công ty cổ phần theo phương thức tách doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý những vấn đề quan trọng sau:

✔ Thứ nhất, đảm bảo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có đủ các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;

+ Tên công ty được tách sẽ thành lập;

+ Phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty;

+ Giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

+ Thời hạn thực hiện tách công ty.

 Nghị quyết, quyết định tách công ty cổ phần phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

✔ Thứ hai, các cổ đông của công ty cổ phần được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

✔ Thứ ba, khi thực hiện tách doanh nghiệp, người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm tiếp tục sử dụng hết số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Nếu không sử dụng hết thì phải xây dựng phương án sử dụng lao động cho phù hợp theo quy định tại Điều 44 Bộ Luật lao động 2019. Nếu phải cho người lao động thôi việc thì doanh nghiệp phải trả cho người lao động trợ cấp mất việc làm để quyền lợi của người lao động vẫn được đảm bảo khi tách doanh nghiệp.

Công ty Luật Trí Nam hy vọng các chia sẻ hữu ích về thủ tục tách công ty cổ phần sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành được thủ tục cần thực hiện. Quý vị có khó khăn cần trợ giúp pháp lý hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.