Thời hạn phải quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công trong đó thời hạn hoàn thành việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là:

 • Chậm nhất 31/03/2024 đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 của tổ chức.
 • Chậm nhất 30/04/2024 (Thường sẽ được tính bù thành ngày 02/05/2024) với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

(Chi tiết tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019)

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

1. Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023 gồm:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
 • Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.

(Công văn số 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 của Tổng cục thuế về Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN có hướng dẫn cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

2. Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân người nộp thuế cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Nội dung giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm 2023

Tên tôi là:

Mã số thuế:

Năm 2022, Tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty cổ phần Hoàng Hà và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Cty/đơn vị đó;

(2) Tôi được điều chuyển từ .... (Cty/đơn vị cũ) đến Công ty cổ phần Hoàng Hà (Cty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/ chia/ tách/ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Cty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty cổ phần Hoàng Hà và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/ tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Đề nghị Công ty cổ phần Hoàng Hà (Mã số thuế: 0105855777) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

..., ngày .... tháng ... năm 20 ...

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN gồm:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.
 • Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

(Điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp dùng mẫu 05/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN bạn sử dụng trực tiếp trên phần mềm kê khai thuế HTKK hoặc phần mềm kế toán mà đơn vị đang sử dụng.

+ Để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp bạn đăng nhập HTKK => chọn mục “Thuế thu nhập cá nhân” => Chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)” => Chọn “Kỳ tính thuế” => Xong màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

+ Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và phải nhập vào ô lý do nhé. Lưu ý để click chọn được vào đây thì các bạn phải quay lại bước trên: Khi chọn "Kỳ tính thuế" => Các bạn phải nhập từ tháng mấy => Thì khi vào trong tờ khai các bạn mới cick được vào đây. (Những doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 sẽ phải làm bước này).

+ Các bạn chỉ cần kê khai ở các phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, PL 05-2BK-QTT-TNCN và PL 05-3BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang Tờ khai 05/QTT-TNCN

2. Tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân tự quyết toán dùng mẫu 02/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN online bạn khai trực tuyến tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn. Cách điền tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN như sau:

[01] đến [06]:  Hệ thống tự động nhật

[07] đến [08]:  Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (Địa chỉ thường trú)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]:  Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì chọn vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua.

[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ:

[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Trong năm 2020, Anh A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, anh A sẽ nhập 250.000.000 triệu đồng.

[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (Không có thì không điền).

[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai:

Sau khi chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn “Tờ khai” dể quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

[28]: Các khoản giảm trừ: Hệ thống tự động tính

[29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Hệ thống tự động tính

[30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Hệ thống tự động tính.

[31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (Không có thì không điền)

[32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (Không có thì không điền).

[34]: Tổng thu nhập tính thuế: Hệ thống tự động tính.

[35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

[39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.

[40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Hệ thống tự động tính.

[43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.

[44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Hệ thống tự động tính.

[45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: Tự động tính

[46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Hệ thống tự động tính.

[47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.

[48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Hệ thống tự động tính.

Quyết toán thuế TNCN online trên thuedientu

Bước 1: Truy cập thuedientu.gdt.gov.vn => Chọn [Đăng nhập]

Bước 2: Chọn [Khai thuế] => Chọn [Nộp tờ khai XML] => Chọn tệp tờ khai

 1. Lưu ý: trong trường hợp cửa số Open không hiển thị có thể nó bị ẩn sau trang web. Bạn nhấn nút thu nhỏ trang web xuống để nhìn thấy cửa số Open từ đó bạn có thể chọn được file xml cần nộp.
 2. Trong trường hợp bạn không chọn được tệp tờ khai nhấn vào đây để cài đặt công cụ ký điện tử trên trình duyệt Google Chorme.
 • Khi cửa sổ Open hiện ra => Chọn vào tệp tờ khai cần kê khai => Chọn Tờ khai 05-QTT-TNCN để tải lên hệ thống => Chọn Ký điện tử để upload tờ khai vừa chọn
 • Cửa sổ iETAX hiện ra => Bạn nhập mã PIN (mật khẩu của USB Token) vào ô Số PIN => Sau đó bấm Chấp nhận => Khi cửa sổ iETAX thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra => Chọn OK để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai => Chọn Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.
 • Khi gửi tờ khai thành công, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế XML và như vậy bạn đã hoàn tất việc gửi tờ khai thành công tới cơ quan thuế.

Quy trình ủy quyền quyết toán thuế TNCN

 • Bước 1: Kiểm tra thông tin về thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế của mình

Người ủy quyền quyết toán thuế TNCN nên tự kiểm tra các thông tin về xác định thu nhập tính thuế TNCN của mình để thông tin quyết tóa thuế được chính xác. Nếu thiếu thông tin về các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản miễn trừ thì nên đề nghị tổ chức hoàn thiện giúp trước khi quyết toán.

 • Bước 2: Gửi mẫu giấy ủy quyền 08/UQ-QTT-TNCN cho tổ chức nhờ quyết toán toán thuế TNCN.
 • Bước 3: Xác nhận lại việc đã hoàn thành quyết toán thuế TNCN với tổ chức được ủy quyền quyết toán thuế.

Do nghĩa vụ kê khai và nộp thuế TNCN thuộc trách nhiệm của bạn nên cần kiểm tra việc quyết toán thuế TNCN đã được hoàn thành chưa, tránh phát sinh lỗi không kê khai, hoặc chậm kê khai thuế.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho các bạn trong việc thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNCN.

Tham khảo:

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể