Tư vấn thuế qua điện thoại 19006196

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA

(Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Loại hình doanh nghiệp: 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Quận/huyện:           tỉnh/thành phố: 

Điện thoại:         Fax:       Email: 

2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:

Tổng nguồn vốn: 

Tổng doanh thu năm trước liền kề:

3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ

□ Doanh nghiệp nhỏ

□ Doanh nghiệp vừa

Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.

…..., ngày ….tháng….năm….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Tham khảo: Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ