Cơ sở sản xuất là một địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện chức năng sản xuất hàng hóa cho doanh nghiệp.

I. Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán:

  1. Đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó.
  2. Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập Hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.

II. Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán:

  1. Thực hiện việc kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính
  2. Nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương cơ sở sản xuất được xác được xác định theo tỷ lệ:
  • 2% (đối với hàng hóa chịu thuế thuế suất GTGT 10%)
  • 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Nếu tổng số thuế GTGT phải nộp cho địa phương xác định theo nguyên tắc trên mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì doanh nghiệp tự phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương = Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính X Tỷ lệ % giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sp cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp

Chú ý: Nếu doanh nghiệp không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Ví dụ 1: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán tại Hưng Yên và Hải Phòng. Sản phẩm sản xuất ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% và do trụ sở chính xuất bán.

Trong kỳ kê khai tháng 06/2022, doanh thu chưa có thuế của sản phẩm sản xuất ra tại Hưng Yên là 500tr và tại Hải Phòng là 600tr. Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính của công ty A là 25tr.

- Số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho Hưng Yên là:

500 triệu x 2% = 10 triệu

- Số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho Hải Phòng là:

600 triệu X 2% = 12 triệu

- Số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho Hà Nội là:

25tr - 10tr - 12tr = 3tr

Chúc các bạn thành công!