Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm những thông tin gì?

Khái niệm giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được thay đổi, theo đó “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh.” (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT).

Như vậy, quy định mới về hộ kinh doanh cá thể theo thông tư 02/2023/TT-BKHĐT xác lập thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm có:

PHỤ LỤC VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Mã số hộ kinh doanh: …

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: …

Đăng ký lần đầu, ngày......tháng......năm......

Đăng ký thay đổi lần thứ: ......, ngày......tháng......năm......

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ....

Điện thoại: ......  Fax: .........

Email: .......  Website: ............

3. Ngành, nghề kinh doanh:........

4. Vốn kinh doanh:......

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình

6. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):....

Giới tính:..............

Sinh ngày:.... /.......... /.....  Dân tộc:... Quốc tịch:.

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân:......

Ngày cấp:... /.......... /.......... Nơi cấp:....

Địa chỉ thường trú:....

Địa chỉ liên lạc:.....

7. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh):

Tra cứu đăng ký hộ kinh doanh cá thể thế nào?

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh miễn phí tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: tên hộ kinh doanh, mã số đăng ký hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh. (Điều 1 thông tư 02/2023/TT-BKHĐT)

  • Bước 1: Truy cập dangkykinhdoanh.gov.vn
  • Bước 2: Vào ô tìm kiếm -> Nhập mã số thuế hoặc mã số hộ kinh doanh -> Tìm kiếm
  • Bước 3: Lựa chọn hộ kinh doanh cá thể muốn tra cứu thông tin trong list hệ thống hiển thị

Trường hợp muốn tra cứu thông tin chi tiết của chủ hộ kinh doanh thì bạn cần thực hiện bước đăng nhập trong hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn.

Tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh cá thể để làm gì?

Thường khi giao kết hợp đồng, thỏa thuận với hộ kinh doanh cá thể chúng ta sẽ cần tra cứu thông tin để xác định cá nhân đại diện Hộ kinh doanh cá thể giao kết thỏa thuận là đúng bởi hộ kinh doanh không có con dấu, giao dịch của hộ kinh doanh được xác lập qua hành vi đại diện của cá nhân.

Ngoài ra trong một số trường hợp khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể để tránh đặt tên trùng lẫn với Hộ kinh doanh của người khác thì việc tra cứu được thông tin đăng ký hộ kinh doanh cũng là rất hữu ích.

Tra cứu thông tin đăng ký thuế hộ kinh doanh

Như đã chia sẻ về thong tin đăng ký hộ kinh doanh hiển thị trên hệ thống dangkykinhdoanh.gov.vn không bao gồm các thông tin đăng ký thuế chi tiết như mã tiểu mục nộp thuế, thông tin đơn vị trực thuộc,… Khi bạn muốn tra cứu thông tin đăng ký thuế hộ kinh doanh hãy thực hiện quy trình sau:

  • Bước 1: Truy cập gdt.gov.vn -> Chọn tra cứu thông tin người nộp thuế
  • Bước 2: Nhập mã số thuế hộ kinh doanh và mã Captra -> Chọn tìm kiếm
  • Bước 3: Chọn hộ kinh doanh muốn tra cứu thông tin đăng ký thuế.

Toàn bộ thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh cá thể sẽ hiển thị đầy đủ và chi tiết cho bạn.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về quy trình tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong thực tiễn.

Tham khảo: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể