Hướng dẫn nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài năm 2024:

1. Các Doanh nghiệp mới thành lập năm 2023 được miễn lệ phí môn bài năm 2023, chưa thực hiện lập tờ khai lệ phí môn bài lưu ý:

 • Lập tờ khai và nộp lệ phí môn bài năm 2024 trước ngày 30/01/2024.
 • Các doanh nghiệp tăng thêm vốn điều lệ trong năm 2023 thì lập tờ khai Lệ phí môn bài bổ sung trước ngày 30/01/2024.
 • Các Doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024 được miễn Lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập.
 • Các Doanh nghiệp có điều chỉnh tăng/giảm chi nhánh cửa hàng, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch trong năm 2023 thì phải thực hiện kê khai lại tờ khai Lệ phí môn bài năm 2024 (lập tờ khai bổ sung).

Chú ý: Mẫu tờ khai Lệ phí môn bài năm 2024 là mẫu 01/LPMB theo thông tư 80/2021/TT-BTC

2. Các Doanh nghiệp đã thành lập từ các năm trước, đã thực hiện nộp tờ khai Lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh, Cửa hàng, Văn phòng đại diện thì KHÔNG cần phải nộp tờ khai LỆ PHÍ MÔN BÀI 2024 mà chỉ cần nộp TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI 2024 chậm nhất 30/01/2024.

3. Đối với đơn vị phụ thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Cửa hàng, Địa điểm kinh doanh…)

 • Nếu thành lập trên cùng địa bàn cấp tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai 01/LPMB và nộp tiền cho Cơ quan quản lý thuế nơi đặt trụ sở chính.
 • Nếu thành lập tại nơi khác địa bàn cấp tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai 01/LPMB và nộp tiền cho Cơ quan quản lý thuế tại  nơi hoạt động (đơn vị phụ thuộc)

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị nộp thuế vào Ngân sách nhà nước đều thực hiện nộp thuế điện tử và cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Cách nộp thuế môn bài trực tiếp

Đơn vị không đăng ký chữ ký số chỉ có thể khai thuế môn bài trực tiếp theo các bước sau:

 • Bước 1: Ghi đủ thông tin tại tờ khai lệ phí môn bài 01/LPMB theo TT80/2021/TT-BTC.
 • Bước 2: In 02 bản => Đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu (Nếu có dấu) => Nộp tại một cửa chi cục thuế
 • Bước 3: Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS và nộp tại ngân hàng được ủy quyền thu ngân sách nhà nước.

Cách nộp lệ phí môn bài năm 2024 online trên thuedientu

 • Bước 1: Truy cập thuedientu.gdt.gov.vn => Chọn [Đăng nhập]
 • Bước 2: Chọn [Nộp thuế] => Chọn [Ngân hàng] => Chọn [Tạm nộp]
 • Bước 3: Điền thông tin nộp thuế môn bài gồm:

=> Loại tiền: Chọn VND => Trích từ tài khoản nào: Chọn [Ngân hàng] để trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước

=> Thông tin cơ quan quản lý thu: Mặc định thông tin cơ quan quản lý thu của doanh nghiệp.

Nếu nộp thuế cho chi nhánh/văn phòng đại diện thì phải chọn lại mục này để thay đổi cho đúng với cơ quan quản lý thu của chi nhánh/văn phòng đại diện.

=> Thông tin Kho Bạc: Hệ thống tự động chọn => Loại thuế: Chọn [Thuế Nội địa]

=> Chọn [Các loại thuế khác] => Chọn [Tờ khai] => Kéo xuống dưới tại mục [THUẾ MÔN BÀI] chọn 01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) => Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo chọn Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY và điền 2024 vào ô bên cạnh để được “00/CN/2024” => [Tiếp tục]

=> Tại mục Nội dung các khoản nộp NSNN chọn Mục 2850 – Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh => Tra cứu => Kéo xuống dưới để chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

=> Điền số tiền thuế môn bài phải nộp (ví dụ doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 10tỷ đồng nhập 2.000.000 VND) => Nhập vào ô Ghi chú: "Nộp tiền lệ phí môn bài 2024"

 • Bước 4: Chọn [Hoàn thành] và kiểm tra lại thông tin => Chọn [Ký và nộp]

Doanh nghiệp đang hoạt động, không thuộc trường hợp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chỉ cần nộp tiền thuế môn bài như hướng dẫn là hoàn thành nghĩa vụ khai và nộp thuế môn bài năm 2024.

Mã tiểu mục nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Tiểu mục

Mức thuế môn bài

Trên 10 tỷ

2862

3.000.000 đ

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2863

2.000.000 đ

Chi nhánh, VPDD, địa điểm

2864

1.000.000 đ


Tên gọi “Lệ phí môn bài” có từ bao giờ?

Thuế môn bài là khoản thuế trực thu với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi kinh doanh và được gọi là “Lệ phí môn bài” theo nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất

Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB theo thông tư 80/2021/TT-BTC là mẫu mới nhất đang được sử dụng. Người nộp lệ phí môn bài online lập tờ khai trực tiếp trên trang thuedientu, hoặc lập trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và kết xuất sang XML để tải lên trang thuedientu khi khai nộp.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 như sau:

- Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

- Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

- Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

- Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

- Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Hướng dẫn nộp tờ khai lệ phí môn bài

 • Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB

Đăng nhập vào thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản khai thuế của doanh nghiệp, tổ chức được cấp khi mua chữ ký số. Trong đó: Tên đăng nhập = Mã số thuế - QL (Ví dụ: 0105999999-QL), pass đăng nhập thường ghi trên chữ ký số của doanh nghiệp.

1. Trường hợp khai lệ phí môn bài lần đầu

Sau khi đăng nhập thành công ⇒ “Khai thuế” ⇒ “Đăng ký tờ khai” ⇒ Bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai”

⇒ Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ⇒ Tích chọn vào ô vuông “01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021/TT-BTC) ⇒ Tiếp đo kéo xuống bấm “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận.

2. Trường hợp đã kê khai lệ phí môn bài thì không cần phải vào đăng ký tờ khai mà vào “Kê khai trực tuyến”

 • Bước 2: Nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến

Thao tác trên trang thuedientu: Bấm vào mục “Khai thuế” ⇒ “Kê khai trực tuyến” ⇒ Lựa chọn Tờ khai “01/LPMB ⇒ Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung ⇒ Kiểm tra kỳ kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không) ⇒ Tiếp tục.

⇒ Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai” ⇒ “Ký và nộp tờ khai”

 • Bước 3: Nộp lệ phí môn bài trực tuyến

Doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế điện tử trực tiếp trên trang thuedientu để nộp tiền lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài hiện nay?

✔ Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

✔ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

(Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Mức thuế môn bài hộ kinh doanh

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/n
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm;

Cũng giống như thuế khoán, thuế môn bài hộ kinh doanh cũng được thu theo doanh thu mà cơ quan thuế áp cho đơn vị.

Các bậc thuế môn bài của doanh nghiệp

 • Tổ chức kinh tế có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 • Tổ chức kinh tế có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

(Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

Trường hợp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài 2024 gồm:

 • Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

(Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

 • Ví dụ: Công ty bạn thành lập năm 2023 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì chậm nhất ngày 30/01/2024 công ty phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.
 • Công ty thành lập năm 2022 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài vào đầu năm 2024 bởi nghĩa vụ nộp tờ khai đã được công ty thực hiện vào đầu năm 2023.
 • Công ty có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2023 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Chúng tôi nhấn mạnh lại nội dung: Văn phòng đại diện của công ty vẫn phải nộp lệ phí môn bài. Quy định này tuy đã áp dụng gần 8 năm nay nhưng vẫn nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật.

Mã tiểu mục nộp thuế môn bài thế nào?

Như chia sẻ ở trên chúng tôi có chia sẻ mã tiểu mục của lệ phí môn bài (Thuế môn bài) đây là mã dùng để điền vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Điền sai sẽ dẫn tới việc tiền thuế đã nộp chưa được coi là hoàn thành nên người thực hiện cần cẩn trọng khi nộp tiền thuế.

 • Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp
Mã chương Vốn điều lệ Mã tiểu mục
754 Trên 10 tỷ đồng 2862
754 Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2863
754 Chi nhánh, VPĐ, địa điểm 2864
 • Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thế, cá nhân kinh doanh
Mã chương Mức doanh thu Mã tiểu mục
754 Trên 500 triệu 2862
754 Trên 300 triệu đến 500 triệu 2863
754 Trên 100 đến 300 triệu 2864


Các hướng dẫn về nộp lệ phí môn bài năm 2024 hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng trong thực tế.

Dịch vụ hữu ích

+ Dịch vụ thành lập công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký nhãn hiệu độc quyền