Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ mới nhất

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày… tháng…. năm…..


BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm 2023 

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ..... kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải: Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ cuối năm 2023

Cách viết báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ thông dụng nhất

1. Những thuận lợi

– Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của BTV, BCH Đảng bộ xã … Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

– Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng

– Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

2. Những khó khăn:

– Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn.

Với đặc điểm trên chi uỷ chi bộ tự kiểm điểm các mặt công tác năm 20… như sau:

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Ưu điểm:

– Tổ chức quán triệt kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên cho lãnh đạo chính quyền, BCH các đoàn thể, đảng viên và CBVC. Qua đó đề ra các chương trình, Nghị quyết cụ thể trong từng lĩnh vực sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của nhà trường.

– Duy trì tốt các cuộc họp của chi ủy, chi bộ đề ra các Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

– Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, chi uỷ luôn có những đề xuất chỉ đạo kịp thời để giữ vững nề nếp, chất lượng và những thành tích đã đạt được. Quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học được đảm bảo; hoạt động dạy học thêm được chấn chỉnh; HĐGDNGLL được triển khai thực hiện tốt.

– Công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, luôn được coi trọng và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng.

b) Khuyết điểm:

– Các giải pháp chỉ đạo cụ thể để khắc phục các tồn tại của nhà trường như: công tác giáo dục đạo đức học sinh, công tác bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất… có tiến bộ, Tuy nhiên công tác giáo dục đạo đức học sinh còn nhiều hạn chế, chưa có sự phối hợp tốt của phụ huynh học sinh.

4. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

– Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. Các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiện với các đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

– Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

b) Khuyết điểm:

– Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

– Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

5. Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

– Cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc trong chỉ đạo toàn diện một số mảng việc chưa kịp thời.

6. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:

6.1 Về phát huy ưu điểm:

6.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

– Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ chưa có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không mơ hồ, mất phương hướng, quan điểm lệch lạc trong phát ngôn và hành động của mình.

– Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, Ngành giáo dục, Đảng ủy tổ chức, phổ biến thông tin nội bộ trong sinh hoạt Chi bộ để đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Quán triệt thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách;

– Chi bộ quán triệt nghiêm túc những điều đảng viên không được làm trong toàn Chi bộ. Theo dõi, kiểm tra, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình; từ đó mỗi đảng viên tự điều chỉnh mình, để phòng tránh sự tha hóa, biến chất.

– Chi ủy phân công mỗi tổ chuyên môn có một đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí đảng viên, kịp thời phản ánh về chi ủy khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;

– Chi ủy đã triển khai và quán triệt nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Chi bộ và trong cả Hội đồng sư phạm. Tất cả đảng viên đều đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là về thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc.

– Tập thể Chi ủy luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

– Trong năm qua, trong Chi bộ không có những sai sót, khuyết điểm nổi cộm; không có những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận phải lên án; không có cán bộ, đảng viên nào suy thoái về đạo đức, lối sống.

6.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

– Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;

– Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được Chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết Chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

– Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn của cấp trên, không để tình cảm riêng tư tác động, chi phối đến chất lượng công tác này;

– Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và về lý luận chính trị.

– Công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức nên có những chuyển biến tích cực.

6.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan :

– Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm.

– Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường, việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;

– Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không có tình trạng độc đoán, gia trưởng, chồng chéo, bỏ sót dẫn đến “lấn sân” buông lỏng hay quyết định không đúng thẩm quyền;

– Tập thể Chi ủy, Chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị;

– Trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo tính dân chủ nhưng thật sự tập trung, trong đánh giá, qui hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, thực thi chính sách cán bộ đảm bảo qui trình, hướng dẫn của cấp trên đề ra.

– Công khai, minh bạch, dân chủ, không vị nể trong công tác thi đua khen thưởng.

6.2 Về khắc phục khuyết điểm:

– Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

– Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

– Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

– Xây dựng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng qui trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

7. Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm 2024

– Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng chi ủy viên. Căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn Số 25-HD/BTCTW 

– Có quy chế để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý xây dựng chi ủy, chi bộ và từng đảng viên

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ năm 20… trình bày trước Chi bộ, đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý.

Nguyên tắc lập báo cáo kiểm điểm tập thể

Báo cáo kiểm điểm tập thể giúp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Do đó kết quả báo cáo, đánh giá phải thể hiện sự khách quan trong việc thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua từ đó thấy được các ưu, nhược điểm và đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hướng đến cam kết hoàn thiện hay điều chỉnh hiệu quả trong tương lai.

Cách viết báo cáo kiểm điểm tập thể nên có bố cục sau:

  • Phần đầu: Cần nêu những thuận lợi và khó khăn trong năm. 

Ví dụ: Thuận lợi: Nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã cùng Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ. Đồng thời các Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Các Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Song vẫn gặp một số Khó khăn như: Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn, một số đảng viên chưa tích cực tham gia các hoạt động chi bộ…

  • Phần tiếp theo: Sau khi nhắc đến các mặt thuận lợi, khó khăn chúng ta sẽ đi đến chủ chốt các nội dung cần có trong báo cáo đó là:

Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 20…. Trong nội dung này cần đề cập đến Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm, Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh.

  • Phần cuối: Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm tiếp theo.

Các chia sẻ nhanh của Luật Trí Nam về báo cáo kiểm điểm tập thể hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng.

Tham khảo:

+ Mẫu bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể