Quy định về chi nhánh hạch toán độc lập

Chi nhánh công ty khi đăng ký hình thức hoạch toán độc lập sẽ có những đặc điểm sau:

- Chi nhánh được phân bổ cơ cấu tổ chức riêng cho hoạt động kinh doanh giống như một hình thức doanh nghiệp thu nhỏ.

- Kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó.

- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính cho năm tài chính tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó

- Đăng ký sử  dụng hóa đơn riêng

- Có con dấu riêng

- Có tài khoản ngân hàng riêng

- Có mã số thuế: 13 số

Chi nhánh hạch toán độc lập về hạch toán giống như một công ty riêng rẽ với đầy đủ các loại báo cáo. Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo hợp nhất nhưng vẫn chịu điều phối của doanh nghiệp chủ quản; Doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.

 

Quy định về Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

2.1 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản:

- Không phải kê khai thuế TNDN, TNCN tại nơi đặt trụ sở chi nhánh (khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản)

- Không phải làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Không phải kế khai thuế GTGT

- Có thể sử dụng con dấu riêng và hóa đơn riêng.

2.2 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản.

- Phải kê khai thuế GTGT, thuế TNCN tại chi nhánh

- Phải Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh

- Không phải lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN

- Có thể sử dụng con dấu riêng và sử dụng hóa đơn riêng. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại chi nhánh.

- Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì liên hệ cơ quan thuế quản lý trực thuộc tại chi nhánh đóng trụ sở xác nhận và kê khai tập trung tại trụ sở chính.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế TNDN và lập BCTC.

Trên đây là tổng hợp sơ bộ sự khách nhau giữa hai hình thức hoạch toán chi nhánh mà doanh nghiệp cần lựa chọn khi thành lập chi nhánh công ty.

Xem thêm: Thành lập chi nhánh tại Hà Nội