Điều kiện được hưởng lương hưu

Pháp luật không bắt buộc người lao động phải làm đến tuổi nghỉ hưu mới được hưởng lương hưu. Khái niệm độ tuổi lao động và độ tuổi nghỉ hưu là hoàn toán khác biệt. Do vậy người nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và thuộc một trong các điều kiện sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Hoặc Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

- Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Quy định về xin hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ số năm quy định nhưng chưa đến tuổi hưởng lương hưu, bị suy giảm khả năng lao động thì sẽ được xét hưởng lương hưu trước tuổi. Tuy nhiên mức hưởng sẽ thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng. Cụ thể ở bảng dưới đây (không xét đến trường hợp Công an, quân đội):

Mức suy giảm khả năng lao động Điều kiện  Độ tuổi
61% đến 80% Đủ 20 năm đóng bảo hiểm Nam 55, Nữ 50
81% trở lên  Đủ 20 năm đóng bảo hiểm Nam 50, Nữ 45
61% trở lên  Đủ 15 năm đóng bảo hiểm khi làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không phụ thuộc độ tuổi

Cách tính mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. Dưới đây là mức hưởng lương hưu khi chưa giảm do nghỉ hưu trước tuổi:

- Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

Năm nghỉ hưu Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%
2019 17 Năm
2020 18 Năm
2021 19 năm
2022 trở đi 20 năm

Không đủ điều kiện nhận lương hưu thì xử lý thế nào với khoản BHXH đã đóng

Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể xin hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. Pháp luật quy định về chế độ xin hưởng BKXH một lần như sau:

1. Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Theo Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm:

1. Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm và đã nghỉ việc hơn 01 năm;

2. Đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ điều kiện số năm đóng bảo hiểm;

3. Ra nước ngoài định cư;

4. Bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức hưởng BHXH một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.