So sánh mẫu điều lệ công ty TNHH và cổ phần

12:55 AM GMT+7, Chủ nhật, 19/04/2020
13613

Mẫu điều lệ công ty – Chia sẻ mẫu điều lệ công ty TNHH và mẫu điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014. Hướng dẫn soạn thảo nội dung điều lệ công ty chuẩn luật và phân biệt sự khác nhau giữa điều lệ công ty TNHH và điều lệ công ty cổ phần.

>> Tải các mẫu điều lệ công ty mới nhất

Cách soạn thảo điều lệ công ty

Dịch vụ đăng ký kinh doanh giá rẻ tại Hà Nội 0934.345.745

Khái niệm điều lệ công ty và thời điểm phát sinh hiệu lực

Trong thực tế điều lệ công ty là các thỏa thuận của các thành viên, cổ đông không trái luật điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng người nắm vai trò người quản lý doanh nghiệp. Khái niệm điều lệ theo luật định được ghi nhận tại điều 25 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Trong đó nội dung cần có trong điều lệ bao gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty sau khi được thông qua và ký bởi những người quy định tại khoản 2 điều này sẽ phát sinh hiệu lực áp dụng trong việc điều chỉnh hoạt động của công ty.

Điều lệ công ty TNHH và điều lệ công ty cổ phần có gì khác biệt?

Hai loại hình công ty nói trên là mô hình hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Do đặc thù về cơ cấu quản lý của từng doanh nghiệp mà từ đó có sự khác nhau trong việc xây dựng nội dung điều lệ công ty. Đối với mẫu điều lệ thông thường, soạn thảo theo các điều khoản của luật doanh nghiệp thì sự khác nhau chủ yếu ở chỗ

✔ Một là, điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn quy định chặt chẽ hơn việc chuyển nhượng vốn góp cho người không phải thành viên công ty trong đó bao gồm cả thời gian thông báo trước. Điều này khác biệt so với quy định về việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.

✔ Hai là, các điều khoản về cơ cấu quản lý doanh nghiệp trong điều lệ công ty cổ phần phức tạp hơn công ty TNHH bởi công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị rồi mới đến Giám đốc, Tổng Giám đốc. Trong khi công ty TNHH chỉ có Hội đồng thành viên rồi đến Giám đốc.

✔ Ba là, do đặc thù về quyền và nghĩa vụ của cổ đông mà trong điều lệ công ty cổ phần quy định chi tiết hơn các điều khoản về ban kiểm soát và nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp với cổ đông. Các điều khoản về số lượng thành viên ban kiểm soát cũng được quy định chi tiết.

Bốn là, công ty cổ phần có nhiều biện pháp huy động vốn hơn nên trong điều lệ công ty cổ phần cũng có nhiều điều khoản quy định về việc này hơn. Ví dụ do không được phát hành cổ phiếu nên trong điều lệ công ty TNHH sẽ không có quy định về cổ phiếu.

Còn rất nhiều sự khác biệt mà nếu nắm bắt được định hướng xây dựng nội dung điều lệ công ty sẽ giúp ích rất nhiều trong việc quản lý doanh nghiệp của bạn. Với tư cách là công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty hàng đầu tại Việt Nam, công ty luật Trí Nam luôn nỗ lực nghiên cứu và tư vấn chi tiết cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Dưới đây là ba dịch vụ chính của công ty xin được chia sẻ để quý vị tiện tham khảo khi cần

>> Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

>> Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh