Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng

9:19 PM GMT+7, Thứ tư, 18/12/2019
3044

Thông báo tạm ngừng hợp đồng rất quan trọng vì nó xác định thời điểm bắt đầu tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng đã ký. Thông báo này mang tính đơn phương nên không cần có sự chấp thuận của bên đối lập.

>> Tải mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Tư vấn pháp luật qua điện thoại 19006196

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là một chế tài trong Luật thương mại, khi áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, bên bị vi phạm phải thông báo việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng cho bên kia, trường hợp không thông báo, nếu gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường. Nội dung thông báo cần có

CÔNG TY...

Số: 01/TB/2020

V/v: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/2020/HDDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: - ÔNG NGUYỄN VĂN A – GIÁM ĐỐC

        - CÔNG TY ...

Chúng tôi, CÔNG TY

Mã số thuế

Địa chỉ:

Đại diện:

Là ..... trong hợp đồng 01/2020/HDDV ký với Qúy công ty ngày     tháng      năm 2020. 

Xét rằng:

- Căn cứ 1

- Căn cứ 2

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi sẽ tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/2020/HDDV từ ngày 15/01/2020.

- Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được hõan thực hiện trong thời gian tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/2020/HDDV chỉ kết thúc khi: ................

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi mong muốn các bên sẽ có được sự thống nhất để hợp đồng số 01/2020/HDDV được triển khai theo đúng mong muốn đề ra ban đầu giữa hai bên.

Trân trọng thông báo!

                                                                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                      GIÁM ĐỐC