Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

3:48 AM GMT+7, Thứ ba, 24/03/2020
17709

Mẫu phụ lục hợp đồng, tư vấn soạn thảo phụ lục hợp đồng, phân tích điều kiện có hiệu lực của các loại hợp đồng phổ biến như hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thi công xây dựng.

>> Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng in ấn mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới

>> Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới

Tư vấn soạn thảo phụ lục hợp đồng chuẩn luật

Nội dung cơ bản của một bản phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng là văn bản được lập ra để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chính về việc triển khai hợp đồng. Do vậy nội dung phụ lục hợp đồng chỉ bắt buộc có các thông tin sau:

- Một là nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính.

- Hai là lý do thay đổi, trường hợp phụ lục hợp đồng chỉ nhằm diễn giải các khái niệm có trong hợp đồng chính hoặc bổ sung thêm một điều khoản mới chưa có trong hợp đồng chính thì nội dung này không bắt buộc phải thể hiện.

- Ba là thời điểm áp dụng.

- Bốn là cách áp dụng phụ lục hợp đồng trong thực tế.

Do vậy khi tìm kiếm các mau phu luc hop dong quý vị có thể thấy có loại dài, ngắn, chi tiết, đơn giản khác nhau. Đó là do quan điểm soạn thảo của từng doanh nghiệp, hiểu được bản chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp việc xây dựng nó thật đơn giản.

 

Điều kiện có hiệu lực của phụ lục hợp đồng

Điều kiện về nội dung phụ lục hợp đồng

Căn cứ điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng như sau

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Điều kiện về hình thức của phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng phải lập thành văn bản trong đó

1. Đánh số thứ tự tăng dần theo mốc thời gian ký kết hoặc phát sinh hiệu lực nếu hợp đồng có nhiều phụ lục.

2. Việc công chứng, chứng thực phụ lục hợp đồng phải tuân theo quy trình ký kết hợp đồng chính.

 

Số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính

Bộ luật dân sự và luật thương mại không quy định số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính. Tuy nhiên đối với từng loại hợp đồng trong từng nội dung công việc khác nhau sẽ chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành liên quan. Hiện tại chỉ có phụ lục hợp đồng lao động bị giới hạn về số lần ký kết phụ lục điều chỉnh thời hạn của hợp đồng lao động, còn lại các loại hợp đồng khác các bên được tự do thỏa thuận số lượng và nội dung phụ lục hợp đồng.