Xử phạt doanh nghiệp không giao kết hợp đồng với người lao động

10:47 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1050

Doanh nghiệp sử dụng người lao động nhưng không giao kết hợp đồng có được không? Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 Hợp đồng lao động có nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…nên để đảm bảo quyền lợi và phòng tránh rủi ro không đáng có, người lao động yêu cầu công ty giao kết hợp đồng bằng văn bản với mình. Nếu công ty cố tình không thực hiện, bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội để giải quyết.

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Bộ luật lao động năm 2012, các bên có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động :
“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.“
Hình thức giao kết hợp đồng lao động:
“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.” -Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012.
Từ quy định trên, có thể thấy như sau:
-Đối với công việc mang tính chất tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng miệng. Khi đó, việc công ty không kí hợp đồng với  không vi phạm quy định của pháp luật.  
- Đối với hợp đồng thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn thì buộc các bên khi giao kết hợp đồng phải thực hiện dưới hình thức văn bản. Do đó, nếu thuộc trường hợp này, phía công ty không chịu giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản   là vi phạm quy định của pháp luật.
Khi đó căn cứ theo quy định tại quy định tại khoản 4 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, công ty sẽ phải chịu xử phạt hành chính do vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động
1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.“