Tư vấn thủ tục khai nhận thừa kế cổ phần của cổ đông đã chết theo quy định mới

10:17 AM GMT+7, Thứ ba, 18/09/2018
298

Khi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần chết thì số cổ phần của cổ đông sáng lập này sẽ trở thành di sản thừa kế. Những người nằm trong diện được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật cần phải tiến hành thực hiện thủ tục khai nhận di sản trước tiên để được hưởng phần di sản đó. Thủ tục khai nhận thừa kế có một số nội dung cần lưu ý như sau:

 Tư vấn khai nhận thừa kế cổ phần của cổ đông sáng lập

Người tiến hành khai nhận di sản thừa kế:

Tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật của cổ đông sáng lập sẽ tiến hành khai nhận di sản.

Nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ là người tiến hành khai nhận di sản. Theo điểm a khoản 1 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Văn bản khai nhận di sản thừa kế cần phải được công chứng/chứng thực

Khi tiến hành công chứng/chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế, những người thừa kế cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

+ Di chúc hợp pháp của người có di sản thừa kế để lại (Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc)

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

+ Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình, huyết thống.

+ Các tài liệu chứng minh di sản khai nhận là có thật và thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người đã chết. (Với người chết để lại di sản là cổ phần trong công ty cổ phần thì tài liệu chứng minh cần có giấy chứng nhận góp vốn do công ty cấp cho cổ đông khi tiến hành góp vốn vào công ty; sổ đăng ký cổ đông).

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế, cơ quan công chứng sẽ tiến hành  niêm yết công khai tại trụ sở  Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó (Khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng).

Sau khi hoàn tất thủ tục khai nhận thừa kế, người thừa kế cổ phần của cổ đông sáng lập đã chết mà để lại di sản thừa kế là cổ phần trong công ty phải thông báo với công ty về việc hưởng thừa kế cổ phần của cổ đông sáng lập đã chết để trở thành cổ đông của công ty theo Khoản 3 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014. Điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty (cụ thể là vốn góp, tỷ lệ góp vốn trong công ty) mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 công ty cần phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nổi dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.