Thủ tục thay đổi số lượng và hình thức mẫu con dấu doanh nghiệp

1:23 PM GMT+7, Thứ tư, 02/01/2019
4385

Thủ tục thay đổi số lượng, hình thức con dấu của doanh nghiệp năm 2019 được coi là hoàn thành khi phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố đăng tải mẫu dấu mới của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Vậy doanh nghiệp khi muốn thay đổi hình thức hoặc số lượng con dấu phải thực hiện quy trình như thế nào? Ai trong doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định việc thay đổi con dấu doanh nghiệp?

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu công ty năm 2019

Căn cứ xác định mẫu dấu doanh nghiệp có hiệu lực pháp luật

- Căn cứ theo khoản 14 điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hệ thống.” Hiện tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Việt Nam là website: dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Căn cứ theo khoản 2 điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy sau khi thông báo mẫu dấu doanh nghiệp được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận và đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì mẫu dấu đó có hiệu lực pháp luật theo đúng thông tin doanh nghiệp kê khai trong thông báo mẫu dấu về thời điểm bắt đầu sử dụng và số lượng, hình thức con dấu.

 

Thủ tục thông báo thay đổi số lượng và hình thức mẫu con dấu doanh nghiệp

Thẩm quyền thông qua việc thay đổi số lượng và hình thức mẫu con dấu doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 điều 12 nghị định 96/2015/NĐ-CP, cụ thể

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác”

Như vậy để thay đổi số lượng và hình thức mẫu con dấu doanh nghiệp thì người có thẩm quyền liệt kê ở trên phải thông qua nội dung này đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp gửi tới phòng đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định cụ thể các trường hợp thay đổi con dấu doanh nghiệp như sau

Điều 14 Nghị định 96: Quản lý và sử dụng con dấu

1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

c) Hủy mẫu con dấu.

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi mẫu con dấu công ty năm 2019

Nội dung thông báo thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp được ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT như sau: 

TÊN DOANH NGHIỆP             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số: 01/2019/TB                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ....   tháng ....   năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: 

Mã số doanh nghiệp: 

Địa chỉ trụ sở chính:

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ                 Mẫu con dấu mới                 Ghi chú

2. Số lượng con dấu: 

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu): ...............................

- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01 (Một) con dấu.

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày    .......      tháng   ......      năm 2019

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

                                                                  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                  (Ký, đóng dấu)