Thủ tục Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

9:57 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1222

 Hiện tại tôi đang có nhu cầu muốn mua một lô đất để xây nhà. Tôi muốn hỏi tôi phải làm những thủ tục gì, trình tự thủ tục ra sao. Mong luật sư tư vấn giúp.

1./ Lập HĐCN theo mẫu số 06/HĐCN quy định tại TTLT 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT; Hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Khoản 3, Điều 167 Luật Đất Đai 2013 và hướng dẫn tại TTLT 04/2006 vủa BTNMT. Cụ thể:

Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.( Khoản 2.2, Điều 2, TTLT 04/2006)

Đối với trường hợp đặc biệt pháp luật không yêu cầu công chứng hoặc chứng thức thì không phải thực hiện.

2. Sau đó lập Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (nếu có) cho nhau để công chứng, chứng thực. Hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC) hoặc Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

c) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, nếu người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì phải có xác nhận bằng văn bản (bản sao) của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. 

d) Hợp đồng, văn bản về bất động sản.

 

3/ Làm thủ tục Đăng ký sang tên tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Căn cứ:

Khoản 1, điều 95 Luật Đất đai 2013: Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý

Hồ sơ đăng ký theo quy định tại TT 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Nộp hồ sơ tới: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

4/ Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính

 

* Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất (quy định tại Điều 14 Luật Thuế TNCN 2007; Khoản 4 điều 12 TT 111/2013 BTC)

*Lệ phí trước bạ:

Căn cứ: NĐ 45/2011

Tiền nộp đất= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Tiền nộp nhà= (Diện tích nhà) x (Cấp Nhà) x (Lệ Phí)

- Diện tích đất tính bằng m2

- Giá đất theo bảng giá

- Lệ phí 0,5%

 

* Lệ phí địa chính:

Căn cứ: TT 02/2014/TT-BTC

- Lệ phí địa chính là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

- Mức thu: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: