Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

9:26 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1538

SPlaw xin hướng dẫn thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo để bạn đọc tiện tham khảo. Khi gặp vướng mắc có liên quan, vui lòng liên hệ 19006196 để được hỗ trợ

I. Thông tin:

1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Thời hạn giải quyết:

2.1. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục thông báo cho tổ chức những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

2.2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

3. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

4. Lệ phí: Không

II. Các bước thực hiện:

1. Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Tổ chức kiểm định) cần nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục).

2. Tổng cục tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định

- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

-  Nếu hồ sơ đúng quy định, Tổng cục ra quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

III. Đầu mục hồ sơ: (01 bộ)

1.  Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định.

2. Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định. Trong đó kèm theo:

+ Ảnh của chuẩn đo lường.

+ Thuyết minh kỹ thuật (hoặc hướng dẫn sử dụng) của chuẩn đo lường.

+ Bản sao Quyết định quy định về việc sử dung, duy trì và bảo quản chuẩn đo lường do Tổ chức kiểm định ban hành.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo mẫu quy định còn giá trị;

4. Trường hợp chứng nhận lại, hồ sơ phải có thêm:

- Báo cáo tình hình sử dụng, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định;

- Bản sao các biên bản thanh tra, kiểm tra về đo lường (trường hợp có thanh tra).

Luật sư Đào Sơn