Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

8:20 AM GMT+7, Thứ năm, 03/01/2019
5037

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến doanh nghiệp. Thẩm quyền thay đổi người đại diện cũng tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Thẩm quyền thông qua quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Quy định hiện hành về thẩm quyền thông qua quyết định thay đổi người đại diện của công ty

1. Công ty TNHH một thành viên

Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữn hạn một thành viên có quyền Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty; quản trị nội bộ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giữ các chức danh như chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các chức danh quản lý khác … tùy theo Điều lệ công ty quy định và phù hợp với từng mô hình tổ chức công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền bổ nhiệm người giữ các chức danh này, do vậy việc thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các chức danh có thể đứng người đại diện theo pháp luật theo doanh nghiệp của loại hình này là: Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty.

Khoản 2 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014, quy định việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cần phải được Hội đồng thành viên công ty thông qua. Theo đó, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

3. Công ty cổ phần

Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014: Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định, theo đó thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị công ty.

Tuy nhiên trong trường hợp thay đổi cả chức danh người đại diện theo pháp luật, điều này dẫn đến thay đổi điều lệ công ty, mà theo Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 Đại Hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty kéo theo đó việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời thay đổi chức danh công ty phải do Đại Hội đồng cổ đông quyết định.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Người ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Khi Doanh nghiệp muốn thay đổi người đại diện pháp luật cần làm Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký đặt trụ sở chính.

Một trong những giầy tờ cần có trong hồ sơ này là Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật. Đối với mỗi một loại hình công ty, người ký thông báo là khác nhau, cụ thể: 

1. Công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức có cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

3. Công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Lưu ý: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức  và làm chủ hành vi hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị  đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty.

Thời điểm người đại diện theo pháp luật mới được quyền thay mặt công ty giao dịch và ký hợp đồng

Trong các quyết định của chủ sở hữu công ty, quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần, quyết định của Hội đồng quản trị luôn có điều khoản quy định thời điểm có hiệu lực của quyết định. Một số quan điểm cho rằng Thời điểm này chính là thời điểm người đại diện mới được trao quyền thay mặt công ty giao dịch và ký hợp đồng.

Tuy nhiên quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp này cần phải thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh, khi được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận thì người đại diện mới này mới được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thay đổi người đại diện mới được hoàn tất. Vì vậy  người đại diện mới sẽ bắt đầu thực hiện quyền thay mặt công ty giao dịch, ký kết hợp đồng kể từ ngày Phòng đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung đăng ký thay đổi của công ty.

Tham khảo thêm

>> Quy định về thủ tục thay đổi giám đốc công ty năm 2019