• Ngành nghề có điều kiện

  • RSS
  • Câp nhật lúc: 9:21 PM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017

    Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

    Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề


    Công ty luật SP chuyên dịch vụ đăng ký kinh doanh xin đăng tải danh sách ngành nghề yêu cầu phải xuất trình chứng chỉ hành nghề của một chức danh quản lý công ty khi đăng ký. Khi thực hiện thủ tục doanh nghiệp phải nộp kèm hồ sơ bản sao công chứng chứng chỉ  hành nghề và có thể phải xuất trình bản gốc chứng chỉ để đối chiếu.

  • 1
Tổng số trang: 1