• Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 5:58 AM GMT+7, Thứ sáu, 24/03/2017

  Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh


  Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Công ty vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư năm 2017 phải đáp ứng các điều kiện về chế độ báo cáo, tiến độ góp vốn, tiến độ triển khai dự án và các điều kiện cần đáp ứng với nội dung điều chỉnh.

 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh


  Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh nhất năm 2015 . Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư áp dụng cho công ty vốn nước ngoài tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương khi tăng vốn đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung mã HS, thay đổi tên, thuê thêm đất,...

 • Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất

  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới


  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất năm 2015 sử dụng khi công ty có vốn nước ngoài, công ty liên doanh hoặc chi nhánh các công ty này thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư. Việc soạn thảo biểu mẫu được hướng dẫn tại quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.

 • 1
Tổng số trang: 1