• Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  • RSS
  • Câp nhật lúc: 12:29 AM GMT+7, Thứ bảy, 20/05/2017

    Tư vấn quy định về bổi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

    Mức bồi thường thiệt hại theo bộ luật dân sự mới


    Phân loại những thiệt hại được yêu cầu bồi thường theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. Pháp luật quy định như thế nào về “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”? Hãy cùng tham khảo nội dung phân tích dưới đây của luật sư.

  • 1
Tổng số trang: 1