Tải bộ luật đất đai bản đầy đủ năm 2018
45/2013/QH13 luật đất đai mới
11/06/2018
10229

Tải ngay Bộ luật đất đai mới nhất số 45/2013/QH13 được Quốc hội đã thông qua ngày 29/11/2013. Cùng luật sư phân tích các quy định cụ thể của Bộ luật đất đai cùng các điểm mới, sửa đổi, bổ sung so với quy định pháp luật đất đai trước đây.


  • 1
Tổng số trang: 1