Quy định về ủy quyền của Giám đốc doanh nghiệp

9:53 AM GMT+7, Thứ ba, 05/06/2018
10187

Giám đốc công ty được ủy quyền trong những trường hợp nào? Nội dung giấy ủy quyền trường hợp này soạn thảo như thế nào?

Trên thực tế, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, giám đốc – người đại diện theo  pháp luật của doanh nghiệp thường xuyên ủy quyền cho cấp dưới, nhân viên của mình thực hiện công việc của doanh nghiệp. Tùy vào hoạt động của mỗi công ty giám đốc công ty có thể ủy quyền cho nhân viên theo cách phương thực sau đây

1. Ủy quyền thức hiện một vụ việc nhất định.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật – giám đốc không thể trực tiếp giao kết/thực hiện được giao dịch thì phải ủy quyền cho người khác Việc ủy quyền sẽ chấm dứt khi giao dịch/ công việc hoàn tất. Muốn giao kết các hợp đồng khác mang tính tương tự, giám đốc phải ủy quyền lại.

2. Ủy quyền thường xuyên.

Nói một cách đơn giản là giám đốc ủy quyền cho một người nào đó (thường là một cấp quản lí thấp hơn,) được quyền thay mặt mình giao kết/thực hiện các hợp đồng với khung giá trị giao dịch nhất định.

3. Một trường hợp khác theo quy định của luật doanh nghiệp trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4, Nội dung giấy ủy quyền: Căn cứ ủy quyền; Thời hạn ủy quyền; Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; Công việc ủy quyền; Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy quyền; Hiệu lực của giấy ủy quyền; Tránh nhiệm thi hành.

>> Mẫu giấy ủy quyền giám đốc bản mới nhất