Quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

12:59 PM GMT+7, Thứ hai, 18/02/2019
6033

Doanh nghiệp nào thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng từ năm 2019 đến năm 2021. Hướng dẫn xác định thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng và cách tính doanh thu năm 2018 của các doanh nghiệp khi lựa chọn hình thức kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Khi nào phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng?

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

“...

- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý (Quý doanh nghiệp tham khảo thêm Ví dụ 21 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

- Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.”

Như vậy tính đến ngày 31/12/2018, doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng, thì cần xác định doanh thu của 12 tháng dương lịch đầu tiên (năm 2018) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý và ổn định trong 3 năm liên tiếp (Từ năm 2019 đến năm 2021).

Theo quy định trên, việc kê khai thuế theo tháng hay quý đối với quý doanh nghiệp được thực hiện như sau:

+ Quý doanh nghiệp tổng hợp doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ (bao gồm cả doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế) của tờ khai giá trị gia tăng thuộc kỳ tính thuế năm 2018.

+ Trường hợp cùng kỳ tính thuế, quý doanh nghiệp có tờ khai bổ sung điều chỉnh, thì doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được tổng hợp theo tờ khai cuối cùng gửi đến cơ quan thuế.

Như vậy trường hợp 1, nếu  theo cách xác định doanh thu nêu trên từ 50 tỷ trở lên : Quý doanh nghiệp thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng theo chu kỳ 03 năm liên tiếp (từ 01/01/2019 đến 31/12/20201)

Trường hợp 2, nếu  theo cách xác định doanh thu nêu trên chưa đến 50 tỷ : Quý doanh nghiệp thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý theo chu kỳ 03 năm liên tiếp (từ 01/01/2019 đến 31/12/20201).

Trường hợp quý doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/TT-BTC ) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Nội dung hữu ích

>> Dịch vụ kế toán doanh nghiệp trọn gói

>> Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ